ŠAVŠ Studie 2019

Analýza ziskovosti tržeb a vložených zdrojů (ukazatele rentability) V této studii byla při výpočtu ROA do čitatele ukazatele dosazena hodnota vý- sledku hospodaření před zdaněním. Jedná se tedy o výsledek hospodaření očištěný o ex- plicitní náklady na spotřebu všech výrobních faktorů, ovšem bez vlivu úhrady daně z příjmů (aby výsledky nebyly zkresleny možnou odlišností daňové politiky v různých zemích, které jsou předmětem šetření). Rentabilita aktiv podniků se sídlem v České re- publice vykazuje klesající tendenci. Zatímco v roce 2014 bylo z každé peněžní jednotky aktiv vyprodukováno 0,0794 peněžních jednotek výsledku hospodaření před zdaněním, v roce 2017 to bylo pouze 0,05976 peněžních jednotek (medián odvětvových hodnot). V případě podniků se sídlem v zemích Evropské unie naopak docházelo ke zlepšení, kdy v roce 2014 bylo z každé peněžní jednotky aktiv vyprodukováno pouze 0,05117 peněž- ních jednotek výsledku hospodaření před zdaněním, zatímco v roce 2017 to bylo již 0,06273 peněžních jednotek (medián odvětvových hodnot) – tedy více než u podniků se sídlem v České republice. Tab. 3.21: Rentabilita aktiv podniků s tržbami nad 10 000 EUR ročně v odvětví automobilového průmyslu se sídlem v České republice a v Evropské unii (EU 28)

2017

2016

2015

2014

Statistická charakteristika

ČR

EU

ČR

EU

ČR

EU

ČR

EU

25. percentil

1,830% 1,599% 2,039% 1,279% 2,501% 0,896% 3,143% 0,430% 5,976% 6,273% 6,650% 6,012% 7,233% 5,624% 7,940% 5,117% 11,477% 12,650% 13,063% 12,753% 14,334% 12,587% 14,795% 11,585% 6,061% 6,624% 7,802% 6,495% 8,453% 6,068% 8,977% 4,688%

Medián

75. percentil

Průměr

Směrodatná odchylka

9,910% 18,405% 10,673% 20,651% 10,485% 14,775% 11,351% 30,637%

Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk) Jelikož z údajů databáze Amadeus nebylo možno získat bližší informace o neope- rativních (provozně nenutných) aktivech, byla v této studii vypočtena pouze rentabilita vloženého kapitálu ROCE. Do čitatele ukazatele ROE byla dosazena hodnota provoz- ního výsledku hospodaření po zdanění. Tím je zajištěno, že ukazatel odráží výdělečnou schopnost kapitálu vloženého vlastníky a věřiteli právě z pohledu vlastníků a věřitelů (tedy kolik bylo vyprodukováno výsledku hospodaření na úhradu nákladových úroků a na případnou výplatu dividend či podílů na zisku). Jelikož tato ekonomická kategorie výsledku hospodaření nebyla z údajů databáze Amadeus zjistitelná, byla nejprve u jed- notlivých podniků zjištěna hodnota daňového břemene. Ze zjištěných výsledků vyplývá, že v roce 2014 bylo daňové zatížení podniků se sídlem v České republice nižší než v případě podniků se sídlem v zemích Evropské unie. Poznámka: Pokud bychom při výpočtu ROA (výše) vycházeli z hodnoty výsledku hospodaření po zdanění, pak by rentabilita aktiv by v roce 2014 v případě podniků se sídlem v České republice byla ještě vyšší! Postupem času však v obou regionech daňové břemeno konverguje k úrovni 81% (medián odvětvových hodnot).

135

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online