ŠAVŠ Studie 2019

Tab. 1.1: Produkce motorových vozidel v Číně v roce 2018 (v mil. ks) mil. ks Podíl (%)

Meziroční změna (%)

Osobní automobily Užitková vozidla

23,53

84,6 15,4 100

-5,2

4,28

1,7

Celkem

27,81

-4,2

Zdroj: CAAM

Obr. 1.7: Produkce motorových vozidel v Číně (v mil. ks)

Zdroj: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA) V produkci osobních automobilů zůstává první místo ve světové výrobě beze změny – v Číně bylo v roce 2018 vyrobeno celkem 23,7 milionu kusů osobních au- tomobilů. Jedná se o první období poklesu po několikaletém růstu produkce. Oproti roku 2017 došlo k propadu v produkci osobních automobilů v Číně o zhruba 4%. Druhou příčku zaujímá Japonsko, kde bylo vyrobeno 8,4 milionů osobních automobi- lů, což představuje nárůst o 0,1 % oproti roku 2017. Na třetím místě se pak umístilo Německo, kde bylo v roce 2018 vyrobeno celkem 5,1 milionů osobních vozů – pro- dukce osobních automobilů zde tedy poklesla o více než 9% oproti roku 2017. V USA bylo v roce2018 vyrobeno celkem 2,8 milionů osobních automobilů, což zemi řadí na 6. pozici (za Indii a Jižní Koreu). Oproti roku 2017 došlo k poklesu produkce osob- ních automobilů v USA o 8 %. Česká republika zaujímá ve světové výrobě osobních automobilů 13. pozici (se 1,4 milionu osobních automobilů).

16

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online