ŠAVŠ Studie 2019

ho břemena (výsledek hospodaření po zdanění / výsledek hospodaření před zdaněním). KPVH po zdanění byl vypočten jako součin zisku EBIT dle databáze Amadeus a da- ňového břemena. Jak znázorňuje následující Obrázek 3.12, vykazuje KPVH po zdaně- ní ve sledovaném období rostoucí tendenci. Ta přitom poměrně těsně kopíruje vývoj tržeb, díky čemuž je provozní zisková marže vypočtená jako podíl KPVH po zdanění a tržeb poměrně stabilní. S výjimkou pozitivního výkyvu směrem nahoru v roce 2015 je obvyklá hodnota provozní ziskové marže po zdanění cca 4,6% z tržeb (viz následující Obrázek 3.12) Obr. 3.12: Vývoj korigovaného provozního výsledku hospodaření (KPVH) po zdanění a provozní ziskové marže (KPVH po zdanění/tržby) 679 podniků v automobilovém průmyslu se sídlem v České republice v letech 2014‒2017

Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk)

Investice do dlouhodobého majetku a čistého pracovního kapitálu Investovaný kapitál lze z hlediska aktiv rozdělit na dlouhodobý majetek (neboli stálá aktiva) a čistý pracovní kapitál. S ohledem na charakter dostupných informací z databáze Amadeus vychází všechny výpočty z předpokladu, že veškerý dlouhodobý majetek i položky čistého pracovního kapitálu lze považovat za provozně nutný (provoz- ně potřebný). Čistý pracovní kapitál se vypočte jako součet krátkodobého finančního majetku, zásob, pohledávek a časového rozlišení aktiv snížený o krátkodobé neúročené závazky a časové rozlišení pasiv. Vývoj položek čistého pracovního kapitálu zobrazuje následující Tabulka 3.79. Z údajů databáze Amadeus nebyly zjištěny informace o výši časového rozlišení aktiv a pasiv. Předpokládali jsme proto, že časové rozlišení aktiv bylo započteno do sumy oběžných aktiv a jeho výše je tedy zahrnuta v položce ostatní oběžná aktiva. Jejich výše byla zjištěna následujícím způsobem: oběžná aktiva mínus krátkodo- bý finanční majetek mínus pohledávky mínus zásoby.

178

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online