ŠAVŠ Studie 2019

Tab. 3.79: Čistý pracovní kapitál 679 podniků v automobilovém průmyslu se sídlem v České republice v letech 2014‒2017 (v tis. EUR) 2014 2015 2016 2017 Oběžná aktiva 11 631 880 13 315 813 14 600 366 16 065 116 Krátkodobý finanční majetek 3 302 613 3 881 813 4 526 979 5 804 911 Pohledávky 3 773 557 4 294 803 4 439 059 4 546 516 Zásoby 2 138 313 2 569 742 2 833 356 2 928 160 Ostatní oběžná aktiva 2 417 397 2 569 455 2 800 972 2 785 528

Krátkodobé závazky

9 302 718

9 647 468 10 083 553

11 978 269

Z toho úročené závazky (Loans) Krátkodobé neúročené závazky

651 165

477 638

618 098

605 595

8 651 552

9 169 830

9 465 455

11 372 674

Čistý pracovní kapitál

2 980 327

4 145 983

5 134 911

4 692 442

Zdroj: Vlastni vypočty dle dat databaze Amadeus (Bureau van Dijk)

Z hlediska hodnocení vývoje čistého pracovního kapitálu a možností jeho pro- gnózy je užitečné zjistit, jaká je doba obratu jednotlivých položek čistého pracovního kapitálu. V případě krátkodobého finančního majetku se pak prognóza zpravidla odvíjí od poměru krátkodobého finančního majetku k výši krátkodobých neúročených zá- vazků (tedy de facto od výše okamžité likvidity). Tyto ukazatele znázorňuje následující Tabulka 3.80. Doba obratu jednotlivých položek pracovního kapitálu se vztahuje vždy k tržbám daného roku. Ze zjištěných údajů o dobách obratu byl dopočten rovněž ob- ratový cyklus peněz. Tento ukazatel je i přes relativní stabilitu dob obratu jednotlivých položek čistého pracovního kapitálu poměrně volatilní. Hlavní příčinou jsou výkyvy v době obratu krátkodobých neúročených závazků a v roce 2017 i výraznější pokles doby obratu pohledávek, zásob a ostatních oběžných aktiv. Díky tomu je na konci sledo- vaného období obratový cyklus peněz záporný – obchodní úvěr od dodavatelů financuje jak samotnou vázanost peněžních prostředků ve výrobě, tak i celé období inkasa pohle- dávek (plus osm dnů navíc). Okamžitá likvidita v čase narůstá, v roce 2017 je hodnota nejvyšší a činí 0,51 – podniky v automobilovém průmyslu tedy drží krátkodobý finanč- ní majetek na úrovni cca jedné poloviny krátkodobých neúročených závazků.

179

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online