ŠAVŠ Studie 2019

4. OBCHOD DLE PŘIDANÉ HODNOTY V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU: PŘÍKLAD ČESKA

Tradiční statistiky za mezinárodní obchod neodrážejí současné uspořádání světové ekonomiky. Už od 70. let 20. století dochází k výraznému nárůstu obchodu s mezipro- dukty a celkové fragmentaci výrobního procesu. Tyto meziprodukty přecházejí mnohdy přes hranice několikrát a pokaždé jsou započítávány do statistik. To je jeden z důvodů, proč docházelo v posledních dekádách k nárůstu vykazovaného objemu mezinárodního ob- chodu. Zároveň tyto statistiky nezohledňují míru přidané hodnoty v konkrétních částech mezinárodních obchodních řetězců. Proto obchodní deficity s rozvíjejícími se trhy, zejména s Čínou, při zohlednění dat za přidanou hodnotou jsou mnohem méně výrazné. Díky vy- tvoření typově nových datových zdrojů, které vycházejí z input-output tabulek a zohledňují obchod dle přidané hodnoty, je nyní možné mnohem přesněji identifikovat původ produktů a přidané hodnoty a zohlednit i zapojení do globálních hodnotových řetězců. Cílem této kapitoly je zhodnotit vývoj obchodu s přidanou hodnotou v automo- bilovém průmyslu v Česku. Aby bylo možné poukázat na specifika tohoto sektoru, je popsán nejen automobilový průmysl obecně, ale pro srovnání také elektronický prů- mysl. Pozornost je věnována významu dodávajících odvětví a původu přidané hodnoty v exportech i finální poptávce. K hodnocení jsou použita data z OECD-WTO TiVA nejnověji aktualizované v prosinci 2018. Zmapováno je období v letech 2005–2015, protože tato mezinárodně srovnatelná data jsou velmi náročná na tvorbu a tříleté zpož- dění je relativně standardní. V první části kapitoly jsou popsána teoretická východiska, zejména pojetí globálních hodnotových řetězců, specifika automobilového průmyslu a možnosti měření přidané hod- noty. Ve druhé části kapitoly jsou přiblížena použitá data a indikátory. Třetí analytická část je již věnována obchodu s přidanou hodnotou. V první podkapitole je hlavní pozornost věno- vána specifikům automobilového průmyslu ve srovnání elektronickým průmyslem. Druhá podkapitola je zaměřena na situaci v automobilovém průmyslu v Česku. Závěr shrnuje po- znatky z celého článku a nastiňuje možné směřování dalšího výzkumu. 4.1 Rešerše literatury Globalizace sebou přinesla celou řadu změn, jež se projevují výrazně také v me- zinárodním obchodě. Zatímco dříve se obchodovalo zejména se surovinami či finálním výrobky, od 70. let dochází k výraznému nárůstu obchodu s meziprodukty. K této změ- ně dochází zejména z důvodů zapojení rozvíjejících se ekonomik do světové ekono- miky, kdy je jejich hlavní konkurenční výhodou levná pracovní síla (Baldwin, 2006). Výsadní postavení jako továrna světa si stále drží Čína, a to i přes výrazný nárůst mzdo- vých nákladů v posledních letech. Narůstající komplexitu světové ekonomiky a změny ve výrobě, distribuci a spotřebě dobře odráží koncept globálních hodnotových řetězců. Zohledňuje nejen komparativní výhody regionů, ale také specifické konkurenční výho- dy firem (Pavlínek a kol., 2009). Globální hodnotové řetězce (dále GVC) jsou definovány jako sled výrobních činností, které jsou rozloženy mezi více než jednu zemi (Kaplinsky

198

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online