ŠAVŠ Studie 2019

ÚVOD Vážení čtenáři, právě se Vám dostává do rukou druhý ročník studie k pozi- ci a trendům v automobilovém průmyslu, jejímž vydavatelem je ŠKODA AUTO Vysoká škola. Autory studie jsou akademičtí pracovníci ŠKODA AUTO Vysoké školy a partnerských institucí. Partnery studie jsou Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze a Česká spořitelna, a. s. Studii plánujeme dále rozšiřovat, zlepšovat a vydávat jednou ročně. Motivů k vytvoření tohoto formátu, počínaje rokem 2018, bylo hned několik. ŠKODA AUTO Vysoká škola je zřízena společností ŠKODA AUTO a.s. a jako ta- ková je i přirozeně nejbližší akademickou institucí kooperující s automobilovým průmyslem. Je proto nejenom logické, ale i žádoucí, aby takové akademické pra- coviště disponovalo sadou informací a znalostí, které jsou (samozřejmě s ohledem na oborové zaměření školy) vztaženy právě ke stavu a významu automobilového průmyslu, a to nejenom v ČR a Evropě, ale i ve světě. Protože jednou z rolí univerzity není jen být vzdělávací a výzkumnou institucí, ale v širším slova smyslu centrem vzdělanosti, potřebujeme na ŠAVŠ znalost automobi- lového průmyslu dlouhodobě pěstovat a žít jí. Jednou z cest, jak toho dosáhnout, je právě orientace na ty aspekty automobilového průmyslu, které jsme schopni odbor- ně uchopit prostřednictvím konkrétních specializací, pěstovaných našimi katedrami a jednotlivými – především kmenovými – akademiky. Námi „žitá“ báze znalostí a hluboké porozumění procesům vývoje automobilové- ho průmyslu je cestou, jak být vybaveni pro několik rolí, které bychom jako škola mohli (a měli) hrát. První rolí je role provádění pokročilejšího výzkumu – právě na základě konkrétní hluboké znalosti dat a procesů v sektoru. Druhou velmi vý- znamnou rolí, k jejímuž úspěšnějšímu plnění naší studií směřujeme, je schopnost široce sdělovat navenek – partnerským institucím, studentům na výměnách, od- borné veřejnosti – jaké jsou trendy v automobilovém průmyslu, jaký je jeho náro- dohospodářský význam, dlouhodobý výhled a jeho specifika z pohledů finančního řízení, marketingu, manažerských věd, technologického pokroku a podobně. Tato druhá role si nás již dnes nachází – poptávka přichází nejen od našeho zřizovatele, ale přichází i poptávka společenská – z médií – a i poptávka výzkumně-vědecká z domácího i zahraničního akademického prostředí. Výsledkem druhého ročníku zpracování studie je ve srovnání s prvním rokem podstatné rozšíření a to na osm kapitol. První kapitolou je – opět po roce – oddíl, který přináší především deskriptivní pohled opřený o relativně širokou datovou zá- kladnu. Vnitřně se dělí na tři kapitoly, které postupně mapují roli automobilového průmyslu ve světě, pak v Evropě, a nakonec v České republice. Druhá – navazu- jící – kapitola, se snaží již přinést hlubší pohled na národohospodářský význam automobilového průmyslu v ČR. Centrem její pozornosti je finanční výkonnost českého automobilového průmyslu a tvorba přidané hodnoty v něm ve srovnání s dalšími vybranými odvětvími, jakož i význam automobilového průmyslu v zahra- ničním obchodě. Posledně jmenované analytické přístupy hlouběji rozvíjí kapito- la 3 věnovaná finanční analýze automobilového průmyslu, která se vedle měření

7

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online