ŠAVŠ Studie 2019

finanční výkonnosti optikou konvenčních poměrových ukazatelů finanční analýzy zaměřuje i na analýzu tzv. tržní přidané hodnoty, kterou podniky ve sledovaném ob- dobí vytvořily. Mezinárodní input-output analýze a roli automobilového průmyslu v mezinárodních hodnotových řetězcích se věnuje kapitola 4. Pátá kapitola přináší pohled na problematiku evropské politiky ochrany hospodářské soutěže v sektoru výroby a dodávek automobilů na trhy. Především výroba, ale i prodeje automobilů jsou v meziodvětvovém srovnání relativně koncentrovanými a standardizaci podlé- hajícími sektory a i proto je právě tento pohled pro fungování a analýzu regulace odvětví velmi důležitý. Šestá kapitola navazuje na část číslo dvě předchozího ročníku studie a prohlubuje svůj analytický pohled na to, jak největší nadnárodní skupiny v automobilovém průmyslu přistupují k problematice udržitelnosti. Při bližším se- známení s tímto oddílem zjistíte, že se jedná o přístupy s manažerskou metodologií, používající pro oblast udržitelnosti multikriteriální hodnocení a škály. Rozšířením studie o (zatím krátkou) kapitolu sedmou se snažíme reagovat na největší výzvu, před kterou nyní automobilový průmysl stojí, a tou je – ze strany regulátorů urych- lovaný – přechod na elektromobilitu a jednoduchá prognóza její dynamiky. Dalším rozšířením tematického vějíře, který se studie snaží pokrýt, je aplikace výdobytků materiálového inženýrství do světa automobilové výroby. Tento tematický záběr můžete nalézt v kapitole 8, která studii zakončuje a zároveň předznamenává rozši- řování tematického záběru ŠAVŠ na témata z technických věd spojených s automo- bilovým průmyslem. V oblasti ekonomické analýzy je výzvou pro příští – třetí – ročník studie v první řadě prohloubení analytické práce, formulace a ověření výzkumných otázek a hypo- téz, pro které dosud nasbíraná data představují solidní základnu. Kromě třetího roč- níku studie by měla tato práce vyústit i v mezinárodní vědeckou konferenci ŠAVŠ na téma významu a výzev v automobilovém průmyslu v květnu 2020. V oblasti technických věd budeme prvořadě usilovat o další tematické rozšíření. Věřím, že i v tomto vydání najdete řadu informací a podnětů, které pro Vás bu- dou využitelné ve Vašem vlastním výzkumu i v pedagogické a osvětové činnosti.

V Mladé Boleslavi 6. 5. 2019

Za kolektiv Stanislav Šaroch

8

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online