ŠAVŠ Studie 2019

1. AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL V DATECH Cílem tohoto oddílu je podat datově silně podložený, makroekonomický pohled na automobilový průmysl ve světě, v Evropě a v České republice. Hlavními předměty zájmu jsou postavení automobilového průmyslu v daných teritoriích, výroba aut (tedy nabídka) a prodej motorových vozidel (tedy poptávka). Stranou však nezůstávají ani dal- ší důležitá kritéria automobilového trhu jako zahraniční obchod s motorovými vozidly, počet výrobců a dodavatelů v automobilovém průmyslu, zaměstnanost a vývoj nákladů práce, finanční ukazatele odvětví či přehled o aktuálním stavu vozového parku. Nechybí ani pohled na některé zásadní trendy automobilového průmyslu, jako je např. nástup alternativních paliv. Objem výroby motorových vozidel ve světě dlouhodobě roste, v roce 2018 však došlo k mírnému meziročnímu poklesu. Celkově bylo v roce 2018 vyrobeno 96 mili- onů motorových vozidel, což oproti roku 2017 znamená pokles o zhruba 1,5%. Podíl osobních automobilů na celkové výrobě motorových vozidel činí 74%. Celosvětovým lídrem ve výrobě motorových vozidel je dlouhodobě Asie, kde se vyrábí více než polovi- na světové produkce. Z hlediska počtu vyrobených vozidel je jedničkou Čína, kde bylo v roce 2018 vyrobeno necelých 28 milionů motorových vozidel. Čína poprvé od kaž- doročního růstu od roku 2008 zaznamenala pokles ve výrobě, když se produkce snížila oproti roku 2017 o zhruba 4%. Z hlediska produkce osobních automobilů opět dominuje Čína, při přepočtu na 1 000 obyvatel je však světovou jedničkou Slovensko. Největším svě- tovým dovozcem motorových vozidel jsou USA, naopak největším exportérem Německo. V prodejích osobních automobilů je dominantním lídrem opět Asie, kde bylo v roce 2017 prodáno více než 40 milionů osobních automobilů. V Evropě ve stejném období téměř 18 milionů automobilů. Co se týká využívání osobních automobilů (vozidel v provozu), nejvíce jich připadá na Čínu, při přepočtu na obyvatele pak na Německo. Automobilový průmysl má v Evropě dlouhodobou tradici. Má za sebou skvělé roky. Produkce motorových vozidel v Evropské unii po „oklepání“ z hospodářské krize nastoupila na růstový trend, který se však postupně zpomaluje. Na počtu vyrobených motorových vozidel (19,6 mil. kusů v roce 2017) se nejvíce podílí osobní automobily (v roce 2017 tvořily osobní automobily v Evropské unii 87% všech vyrobených mo- torových vozidel). Největším producentem je v EU Německo (6,2 mil. motorových vozidel, z toho 5,6 mil. osobních automobilů v roce 2017), následováno Španělskem a Francií. Význam automobilového průmyslu pro Evropskou unii je důležitý i z pohledu trhu práce a počtu firem navázaných na automotive, kterých je zhruba 20 tisíc. Počet přímo zaměstnaných osob v automobilovém průmyslu v Evropské unii v posledních letech průběžně roste a v roce 2017 dosáhl téměř 2,6 miliónu. Hrubá přidaná hodno- ta automobilového průmyslu se na celkovém HDP podílí 1,5% a na zpracovatelském průmyslu 10,7% s velkými rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. Hodnota vývo- zu motorových vozidel z EU představovala v roce 2017 více jak 138 miliard eur (což představuje zhruba procento HDP EU), z čehož 128 miliard eur připadalo na osobní automobily. Saldo zahraničního obchodu je kladné, neboť hodnota vývozu výrazně pře- sahuje hodnotu dovozu, která představuje zhruba její třetinu.

9

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online