ŠAVŠ Studie 2019

Přidaná hodnota Přidaná hodnota automobilového průmyslu v absolutním vyjádření se od roku 2009 taktéž zvyšuje. V roce 2017 dosáhla 226,8 mld. Kč, což představovalo 4,5% hrubého do- mácího produktu ČR. Přidaná hodnota výrobců dílů a příslušenství činila 120 mld. Kč a konečných výrobců vozů 106 mld. Kč. Přidaná hodnota v celém zpracovatelském průmyslu v ČR v roce 2017 činila 1 062,7 mld. Kč. Přidanou hodnotou se myslí účetní pojetí, a sice: Přidaná hodnota = obchodní marže + výkony – výkonová spotřeba. 5 Jde tedy o hodnotu přidanou k nakupovaným vstupům, ať již jde o obchodní či v automobilové průmyslu především výrobní činnost. Nejsou v ní tedy započítány osobní náklady, daně a poplatky ani odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Obr. 2.11: Přidaná hodnota automobilového průmyslu (mil. Kč)

Zdroj: MPO, ČSÚ Automobilový průmysl se na celkové přidané hodnotě zpracovatelského průmyslu v roce 2017 podílel 21,3%, nejvíce ze všech oddílů zpracovatelského průmyslu v ČR. Následovala výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků a výroba strojů a za- řízení.

5 kde obchodní marže = tržby za prodej zboží – náklady vynaložené na prodané zboží; mezi výkony patří tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace; do výkonové spotřeby se řadí spotřeba materiálu a energie a služby.

93

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online