Sborník č. 51

rem naší pozornosti. Pro účel přehlednosti byl vytvořen názorný graf, který s ohledem na ochranu slabší strany vymezuje jednotlivé subjekty a jejich schopnost stát se slabší stranou. Abstract In our paper we have attempted to summarize the key changes in contract obligations, focusing specifically on particular entities in private law. Our aim is not to provide a complex evaluation of all legal relationships which can be established under the new Civil Code. This paper identifies entities subject to the new Civil Code, provides their definition and determines some characteristics of the relationships they enter into. Due to the fact that “traditional” entities, such as entrepreneur and consumer, have changed only in specific details, we have focused our attention to the greatest change: the broad concept of weaker party. In order to present our views in an easily understandable manner we have created a graphical representation of the relationships between the entities with regard to the concept of weaker party. 3. Místo Obchodní podmínky Jan Kočer – 3. ročník Anotace Tématem této práce jsou obchodní (smluvní) podmínky v obchodních závazko- vých vztazích. Cílem autora není toliko analýza současné právní úpravy, ale zejména její komparace se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“, tj. nový občanský zákoník) účinným od 1. ledna 2014. Není ambicí této práce shrnout veškeré detaily týkající se úpravy obchodních podmínek, snahou autora bylo zejména poukázat na nejdůležitější změny, které nová úprava přináší, tedy vystihnout rozdíly od současného právního stavu. Zároveň je nastupující úprava konfrontována se závě- ry mezinárodních a evropských iniciativ, které formulují moderní principy civilního, zejm. závazkového, práva. V první části je vymezen pojem a jsou představeny dva základní druhy obchodních podmínek. V následujících dvou kapitolách se pojednává o stěžejních změnách nor- mativní úpravy obchodních podmínek v NOZ. První je věnována ochraně smluvních stran zejména před tzv. překvapujícími klauzulemi ( surprisingterms ), druhá specifické- mu problému kontraktačního procesu tzv. konfliktu všeobecných obchodních podmí- nek ( battleofforms ). Oba instituty se vydávají cestou moderní civilistiky, kde se ostatně zákonodárce v mnohém nechal inspirovat. Jsou z tohoto pohledu diskutovány, neopo- míjeny nezůstávají ani jejich praktické důsledky.

114

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online