Sborník č. 51

V. KONFERENCE SVOČ1
OBSAH5
SLOVO ÚVODEM9
SEKCE – NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ11
1. místo: Hedgeové fondy Martin Archalous – 4. ročník11
2. Místo: Legal Aspects of Corporate Tax Planning in the Czech Republic Petra Kamínková – 4. ročník31
2. Místo Daňové ráje Karel Husník – 3. ročník31
3. Místo: Některé aspekty zadlužování domácností Jiří Hlaváček – 4. ročník32
3. Místo: Majetkové daně v celosvětovém kontextu Patrik Stonjek – 2. ročník33
SEKCE – MEZINÁRODNÍ PRÁVO35
1. Místo: Přístup Romů ke vzdělání v České republice v porovnánís některými členskými státy Evropské unie Kateřina Buchtová – 2. ročník35
2. Místo: Mezinárodní dohody o ochraně investic před vnitrostátními soudy David Seidl – 5. ročník59
3. Místo: Rybolov na volném moři – mezinárodněprávní problematikavysoce stěhovavých druhů Zbyněk Zavřel – 3. ročník60
3. Místo: Mezinárodněprávní ochrana práv dětí – trestné činy páchané na dětech Michaela Skalická – 2. ročník60
SEKCE – OBČANSKOPRÁVNÍ62
1. Místo: Patenty v oblasti vědy a výzkumu. Patenty v oblasti lidskýchembryonálních kmenových buněk Klára Hrdličková – 4. ročník62
2. Místo: Dokazování ve sporech o náhradu škody vzniklé porušenímsoutěžního práva: actori incumbit probatio Petr Navrátil – 5. ročník80
3. Místo: Sankční náhrada škody – pojem a komparace právních úpravv USA, SRN a ČR Jaroslav Čech – 5. ročník81
SEKCE – OBCHODNÍHO PRÁVA82
1. Místo: Účinky odstoupení od smlouvy o převodu obchodníhopodílu vůči společnosti Jan Flídr – 4. ročník82
2. Místo: Soutěžněprávní aspekty telekomunikační regulace Adéla Münzbergerová – 4. ročník94
3. Místo: Systém ochrany věřitelů, základní kapitála zákon o obchodních korporacích Josef Kříž – 4. ročník94
3. Místo: Soukromoprávní vymáhání soutěžního práva v UK:exempla trahunt? Petr Navrátil – 5. ročník95
SEKCE – NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK97
1. Místo: Uzavírání smluv – úplný konsensus ano či ne? Kateřina Šejdová – 3. ročník97
2. Místo: Srovnání legislativní techniky dispozitivních a kogentních norem ve třech kodexech soukromého práva Tomáš Zach – 3. ročník115
3. Místo: Typologie vztahů dle nového občanského zákoníku Pavla Menšíková – 4. ročník115
3. Místo: Obchodní podmínky Jan Kočer – 3. ročník116
SEKCE – PRÁVNÍ DĚJINY118
1. Místo: Počátky vydržení v římském právu Veronika Štětinová – 3. ročník118
2. Místo: Legální definice rasy a právní úprava smíšených manželství na Jihu USA po občanské válce Jan Géryk – 2. ročník141
3. Místo: Devoluce v souřadnicích skotského nacionalismu Ondřej Svoboda – 3. ročník141
3. Místo: Novodobí Jidášové: „Gerik a Čurda před mimořádným lidovým soudem Daniela Němečková – 3. ročník142
SEKCE – PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ145
1. Místo: Finančněprávní regulace fotovoltaických elektráren Kateřina Jančová – 4. ročník145
2. Místo: Právní normy vedoucí k vyhubení vlka evropského (Canis lupus) v českých zemích Dominik Andreska – 2. ročník163
3. Místo: Participace soukromých osob na řízení o vydání územního plánu Matěj Zýka – 4. ročník164
SEKCE – TRESTNÍ PRÁVO166
1. Místo: Proč je sedm akorát? Vladislav Hřebíček – 4. ročník166
2. Místo: Trest domácího vězení Ondřej Vokál – 4. ročník178
3. Místo: Problém rozjeté tramvaje aneb o úpravě institutu krajní nouze v komparativním kontextu Václav Mlynařík – 5. ročník178
SEKCE – TEORIE PRÁVA180
1. Místo: Idea odumírání práva v teorii Jevgenije Pašukanise Daniel Hrčka – 2. ročník180
2. Místo: Fenomén spravedlnosti prismatem sofistické filosofie Martin Koloušek – 2. ročník194
3. Místo: Právo na informace a kontrola veřejné moci Jan Chmel – 2. ročník195
3. Místo: Kompetence NKÚ de lege lata a de lege ferenda Kristina Blažková – 2. ročník195
SEKCE – ÚSTAVNÍ A EVROPSKÉ PRÁVO197
1. Místo: Volební právo vězňů – protiústavní úprava? Jakub Drápal – 2. ročník197
2. Místo: Meze normotvorby obcí Marie Pechancová – 4. ročník212
3. Místo: Rozpočtová autonomie parlamentu jako znak národní identity členského státu Slaven Elčič – 4. ročník213
Zvláštní cena: Přímá volba prezidenta v ČR a v jiných parlamentních republikách Kristýna Bukovská – 2. ročník214
SEKCE – PRACOVNÍ A AUTORSKÉ PRÁVO215
1. Místo: Některé aspekty dohody TRIPS a dostupnost léčiv v rozvojových zemíchAdam Zahálka – 4. ročník215
2. Místo: Návrh novely zákona o pomoci v hmotné nouzi: Exekuce příspěvku na živobytí Adéla Nosková – 2. ročník234
3. Místo: Pojetí neplatnosti pracovněprávních úkonů v zákoníku práce Lucie Řehořová – 3. ročník235
3. Místo: Ochrana dětské práce – výkon umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte Kateřina Loucká – 3. ročník236
SEKCE – POLITOLOGIE A SOCIOLOGIE237
1. Místo: Limity procedurální teorie demokratické legitimity Jan Broz – 3. ročník237
2. Místo: Ústavní soudy – legitimní ochránci demokratických hodnot? Pavla Nehasilová – 2. ročník255
3. Místo: Soudobá kritika akumulace právnické moci Radek Píša – 4. ročník255

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online