Sborník č. 51

3. Místo Pojetí neplatnosti pracovněprávních úkonů v zákoníku práce Lucie Řehořová – 3. ročník Anotace Institut neplatnosti právních úkonů je aktuální a velmi kontroverzní téma, které již několik desetiletí vyvolává mnoho otázek. V průběhu doby se zákonodárce různými způsoby pokoušel tuto elementární sou- kromoprávní problematiku vyřešit. Pojetí neplatnosti právních úkonů v pracovním právu je předmětem častých legislativních změn, které samozřejmě nepřispívají ani stabilitě pracovněprávních vztahů, ani právní jistotě adresátů norem. Cílem této práce bylo vymezit neplatnost právního úkonu jako jeden z nejdůležitěj- ších soukromoprávních institutů, poukázat na její historický vývoj a na různá úskalí jednotlivých pojetí relativní a absolutní neplatnosti právních úkonů, tak, jak jsme je v pracovním právu v poslední době zažili. V závěru této práce jsou zachyceny možné budoucí změny, které přijdou v souvislosti s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku. Abstract The institute of invalidity of legal act is current and very controversial theme, which has raised many questions and doubts. In the course of the time, the legislator has tent to solve this elementary private law issue. The concept of invalidity of legal act is the subject matter of frequent legislative amendments. That does not prosper neither the stability of master-servant relationship nor the legal certainty. The purpose of the present study was to define the invalidity of legal act as the one of the most important private law institute. The work subsequently highlights the development and particular difficulties of concepts of void and voidable validity of an act as we have experienced them in labour law. The study finally focuses on possible amendments, which might come in connection with the new civil code coming into force.

233

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online