Sborník č. 51

3. Místo Ochrana dětské práce – výkon umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte Kateřina Loucká – 3. ročník Anotace Záměrem tohoto textu bylo postihnout problematiku dětské práce z hlediska mezi- národní regulace a jejího vlivu a odrazu v našem právním řádu. Vzhledem k tomu, že snahy o omezení dětské práce trvají od 1. světové války již téměř celé století a přesto na počátku třetího tisíciletí na světe stále pracuje okolo 218 milionů dětí od 5 do 17 let, je zjevné, že téma dětské práce zůstává otevřené. Práce je nejprve zaměřena na oblast mezinárodního práva, na mezinárodní doku- menty upravující dětskou práci. Nadnárodní novotvorba je však limitovaná v mož- nostech vynutitelnosti svrchovaností státních suverénů. Proto se spíše drží obecných proklamací a vymezení cílů, přičemž cesta k jejich dosažení je ponechána vnitrostátní úpravě jednotlivých států. Dále pozornost zaměřuji na úpravu dětské práce v našem právním řádu, a důraz kladu také na jedinou výjimku z jejího kategorického zákazu, kterou české právo umožňuje, tedy na uměleckou, kulturní, sportovní a reklamní činnost dítěte. Detailně si všímám mezinárodních závazků zapracovaných českým zákonodárcem a procesu povolování, obsahu povolení a také možnosti zákazu činnosti dítěte podle současně platného zákona o zaměstnanosti. Abstract The purpose of this text was to cover the issue of child labour from the point of view of the international regulation and to show the influence of this regulation on our national law. Considering that the effort to eliminate child labour was started after the end of 1st world war and till these days there are still approximately 218 millions of child workers between the age 5-17, it is apparent, that this problem has not been solved. This work is focused on the area of international law, on its documents regulating child labour. Supra-national rule-making however has limited ways of enforcement, due to the fact that the states are sovereign. Therefore it sticks with general proclamations and sets the goals. Each state then regulates its way to fulfil such goal. Then the focus shifts onto our regulation of child labour in the czech republic as well as onto the only exception from the ban of child labour that czech law allows, which is “child’s activity in art, culture, sports or advertising”. It is pointed out in what way the international commitment has been incorporated into our national law and the process of authorization, it’s conditions and content is described according to the provisions of Employment Act.

234

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online