Sborník č. 51

2. Místo Návrh novely zákona o pomoci v hmotné nouzi: Exekuce příspěvku na živobytí Adéla Nosková – 2. ročník

Anotace Tato práce se zabývá návrhemnovely zákona o pomoci v hmotné nouzi (č. 111/2006 Sb.), podaným poslankyněmi Řápkovou a Kohoutovou v roce 2011. Tento návrh neprošel le- gislativním procesem, ale je pravděpodobné, že bude v budoucnu snaha podobnou úpravu prosadit. Cílem tohoto návrhu je zrušit zvýšenou ochranu příspěvku na ži- vobytí, jedné z dávek pomoci v hmotné nouzi, a umožnit jeho exekuční zabavení. Zabývám se argumenty, které zazněly při projednávání v Poslanecké sněmovně, zejmé- na problematikou právní ochrany dětí v souvislosti s Úmluvou o právech dítěte a rom- skou problematikou, která je v poslední době široce diskutována zejména v souvislosti se sociálními dávkami a nezaměstnaností. Abstract This text deals with proposed amendment of the Act on help in material need ( No. 111/2006 Sb.) introduced by Deputies Řápková and Kohoutová in 2011. This proposed amendment was not passed successfully but it is likely that similar act will be proposed in the future. The aim of this amendment is to remove the increased protection of sustenance allowance, one of the material need allowances, and to enable its distraint. I deal with arguments and counter-arguments which were expressed during debates in the Chamber of Deputies. I particularly aim at children’s legal protection in relation to the UN Convention on the Rights of Children, and Roma issues which have been widely discussed recently, especially in relation to social allowances and unemployment.

232

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online