Sborník č. 51

2. Místo Srovnání legislativní techniky dispozitivních a kogentních norem ve třech kodexech soukromého práva Tomáš Zach – 3. ročník Anotace Rozlišení kogentních a dispozitivních norem v soukromém právu je pro adresáty práva nesmírně důležité. Odpovídá totiž fakticky na otázku, co se smí a co nesmí, a tak vymezují svobodnou sféru jedince. Metodou mé práce je komparativní analýzalegis- lativní techniky rozlišení dispozitivních a kogentních norem v současných kodexech soukromého práva a v novém občanském zákoníku. Toto srovnání je učiněno v kon- textu zásady dispozitivnosti soukromého práva, ke které se tyto předpisy hlásí a která je v samostatné kapitole vysvětlena. V případě stále platného a účinného občanského zákoníku je zvýšená pozornost věnován relevantní judikatuře, která má pro otázku rozlišení norem v tomto kodexu značný význam. Abstract The distinction between mandatory and non-mandatory rules is one of the greatest importance in the private law. Non-mandatory rules enable the parties of a contract to stipulate their respective representations and warranties differently from the way the legislation does, whereas mandatory rules cannot be excluded by the mutual agreement of parties. The goal of this paper is to provide reader with comparative analysis of the way the Civil Code, the Commercial Code and the New Civil Code make this fundamental distinction. This analysis reflects relevant Czech case-law as well as theoretical background of the issue. 3. Místo Typologie vztahů dle nového občanského zákoníku Pavla Menšíková – 4. ročník Anotace V naší práci jsme se pokusily shrnout hlavní změny v oblasti smluvních závazkových vztahů se zaměřením na jednotlivé subjekty soukromého práva. Nedáváme si za cíl vytvořit komplexní pojednání o vztazích, které mohou na základě nového občanského zákoníku vznikat. Tato práce identifikuje subjekty podle nového občanského zákoní- ku, definuje je a vymezuje určitá specifika vztahů, do kterých tyto subjekty vstupují. Zatímco u tradičních subjektů, jako jsou podnikatel a spotřebitel, dochází pouze k díl- čím posunům, převratným novem je široké pojetí slabší strany, které se stalo cent-

113

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online