Sborník č. 51

2. Místo Meze normotvorby obcí Marie Pechancová – 4. ročník

Anotace Tématem práce jsou meze normotvorby obcí v ČR, v širším kontextu práva na sa- mosprávu je představena také úprava německá. Práce rozebírá institut obecně závazné vyhlášky obce a její vymezení v nálezech Ústavních soudu. Podrobně je popsán test čtyř kroků, který Ústavní soud aplikuje na posouzení zákonnosti obecně závazných vyhlášek. Tento test je pak prakticky přiblížen na dvou příkladech konkrétních roz- hodnutí Ústavního soudu. V části věnované Spolkové republice Německo je věnována pozornost zakotvení prá- va na samosprávu, z práv, které z něj vyplývají, je podrobněji popsáno právo normo- tvorby obcí. Představen je institut vyhlášek obcí ( Satzungen ) a systém jejich přezkumu. Pro porovnání s českou úpravou jsou nastíněna také rozhodnutí soudů ve věci zákazu konzumace alkoholu právním předpisem obce. V závěru jsou oba systémy porovnány a je konstatováno, v čem se shodují a v čem nikoliv. Abstract The main topic of the article is focused on limits of local legislation process in the Czech Republic. Furthermore, the right to self-government of German municipalities is described for the purpose of comparison. The major section elaborates the institute of local regulation and related constitutional decisions are specified as well. The so called „Four-step-test“, applied by the Constitutional Court when recognizing local regulation legitimacy, is described in detail. The test is applied on two practical examples of the Constitutional court decisions. In the following section, the right to self-government in Germany is described, concentrating further on the right to create municipality-own regulations (called Satzungen ) and the system of their review. For the sake of comparison with the Czech legislation, decisions about the prohibition of drinking alcoholic beverages in local regulations are mentioned. In conclusion, both systems are compared and it is analyzed what do they have in common and where do they differ.

210

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online