Sborník č. 51

3. Místo Rozpočtová autonomie parlamentu jako znak národní identity členského státu Slaven Elčič – 4. ročník

Anotace Práce reaguje na současnou politickou i právní diskusi, která vznikla v reakci na dlu- hovou krizi z let 2008-2009. Analyzuje současné pojetí národní identity z pohledu základních myšlenek a primárního práva Evropské unie a posléze toto pojetí konfron- tuje s pohledem Spolkového ústavního soudu a to jak v otázkách přesunu pravomocí, tak i v otázkách procedury, kterou jsou přenášeny. Následně doplňuje pohled českého Ústavního soudu, který se zatím podobným způsobem k těmto významným otázkám nevyjádřil. Klíčová slova Rozpočet, rozpočtová autonomie, národní identita, Evropská unie, Spolkový ústavní soud, víceúrovňová ústavnost Slaven Elčić: Budgetary autonomy of Parliament as anattribute of national identity from a perspective of Federal Constitutional Court Abstract Paperis a reaction to current political and scholar discussion that was brougt up by the crisis from the years 2008-2009. It analyses the concept of national identity as it is enshrined in the ideas and primary law of the European Union and then confronts these with the opinion of the Federal Constitutional Court both in aspect of power transfer and procedure by which this transfer is done. The Czech Constitutional Courtst ill hasn’t made the decision so complex in this aspect, bud his current opinions are also presented. Keywords budged, budgetary autonomy, national identity, European Union, Federal Constitutional Court, multi levelled constitutionality

211

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online