Sborník č. 51

SEKCE – PRACOVNÍ A AUTORSKÉ PRÁVO

1. Místo Některé aspekty dohody TRIPS a dostupnost léčiv

v rozvojových zemích Adam Zahálka – 4. ročník

I. Úvod Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví 514 ( TRIPS) je od svého přijetí klíčovým dokumentem v oblasti práva duševního vlastnictví. V ní obsažený standard ochrany je oproti předešlému stavu značně posílen a vzhledem k podřazení otázky práv k duševnímu vlastnictví do rámce WTO i globalizován. Mimo jiné byl jasně stanoven závazek poskytovat patentovou ochranu v plném rozsahu i produk- tům farmaceutického průmyslu (čl. 27 odst. 1). Jejich patentová ochrana byla přitom i ve vyspělých zemích přijímána coby standard jen pomalu ke konci 20. století. 515 Stejně tak došlo například ke sjednocení dvacetileté doby ochrany poskytované v rám- ci patentu (čl. 33). Oprávněně tak vyvstávaly obavy o další zaručení dostupnosti léčiv i v rozvojových či nejméně rozvinutých zemích (dále jen NRZ), které jsou členy WTO, ale jejichž úro- veň hospodářského rozvoje nemusí nutně odpovídat nastavenému standardu patento- vé ochrany. Do finálního textu TRIPS byla tedy již při jednáních Uruguayského kola GATT zahrnuta některá ustanovení zacílená na zmírnění či úplné vyloučení negativní- ho dopadu v oblasti veřejného zdraví. Ty členským státůmWTO umožňují „pružnou“ implementaci některých jejich závazků. Bývají proto někdy souhrnně označovány jako tzv. flexibility. Jejich využití je přitom plně v souladu s Cíli a Principy dohody TRIPS ( Preambule, čl. 7 a 8), které poukazují na širší, veřejný rozměr patentové ochrany (jako kontrast k soukromému zájmu majitele patentu). Stejným směrem jde i vývoj, který nastal po přijetí Deklarace o TRIPS a veřejném zdraví. 516 Tato práce je zaměřena právě na tato ustanovení dohody TRIPS. Vzhledem k rozsa- hu zadání jsem se však rozhodl věnovat se pouze některým z nich. Vedle přechodných období (čl. 65 a 66), jejichž podrobný rozbor považuji za důležitý pro základní nástin problematiky časové aplikace TRIPS, se věnuji otázkám výjimek z udělených práv (čl. 30) a nucených licencí (čl. 31). Ty považuji za důležité hlavně pro jejich praktičnost, ale i souvislost s aktuálním děním. V tomto směru se detailně zabývám úpravou tzv. 514 Přijatá jako příloha 1C Dohody o založení Světové obchodní organizace (WTO) v rámci závěrečného aktu tzv. Uruguayského kola GATT, na jednání v Marrákeši 15. dubna 1994. 515 Francie: 1960, Švýcarsko: 1977, Itálie a Švédsko: 1978. Španělsko: 1992. Při zahájení Uruguayského kola GATT neuznává tuto ochranu 49 z 98 členů Pařížské Unie. 516 Přijatá na ministerské konferenci WTO, v Dauhá v listopadu 2001 (dále jen Deklarace z Dauhá ).

213

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online