Sborník č. 51

SKŘEJPEK, Michal. Latinsko-český slovníček římského práva ( vybrané pojmy a termí- ny) . 4. vydání. Praha: LexisNexis CZ, 2006, 59 stran. SKŘEJPEK, Michal. Prameny římského práva Fontes iuris romani . 2. vydání. Praha: LexisNexis CZ, 2006, 375 s. ISBN 80-86199-89-4. SKŘEJPEK, Michal. Římské soukromé právo: systém a instituce . Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, 350 s. ISBN 978-80-7380-334-6. TAUBENSCHLAG, Rafał. Rzymskie prawo prywatne na tle praw antycznych. 1. vydání. Varšava: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1955, 363 stran. Ostatní prameny Rigirózní práce: THÖNDEL, Alexandr. Vývoj institutu vydržení. 2007. Zákony: Zákon č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů. (ke dni 6.4.2012) Zákon č. 89/2012 Sb. v původním znění. Internetové zdroje: BĚLOVSKÝ, Petr. Nejčastější chyby, nejproblematičtější otázky [online], cit. 6. 4. 2012, dostupné z URL: http://www.prf.cuni.cz/intervalla/chyby.htm http://www.thelatinlibrary.com/ http://webu2.umpf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/

133

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online