Sborník č. 51

retroaktivita nepravá 390 pak přípustná je, ovšem opět s výjimkami. Těmito výjimkami se pak rozumí situace, kdy je nepravou retroaktivitou zasaženo do důvěry ve skutkovou podstatu a kdy zájem veřejnosti na existenci retroaktivního ustanovení nepřevyšuje zájem jednotlivce, jehož práva byla takovým ustanovením dotčena. Na druhou stranu ovšem stěžovatelé uvádějí, že v daňové oblasti je ústavní kontrola omezená, neboť, jak Ústavní soud předeslal v rozhodnutí Pl. ÚS 29/08, posuzovat protiústavnost daní z hlediska jejich funkcí náleží do kompetencí demokraticky zvole- ného zákonodárce; efektivitu daní tak Soud zpravidla nepřezkoumává. Nicméně navr- hovatelé namítají, že se Ústavní soud i přesto hlásí ke kontrole takovýchto norem, a že ustanovení napadená touto stížností nevyhovují těm ústavním hlediskům, u nichž je ústavní přezkum přípustný. 4.1.3 Právo vlastnit majetek Jako další právo, které bylo poškozeno napadenými ustanoveními, jmenuje stížnost základní právo vlastnit majetek a pokojně jej užívat. Toto právo je podle navrhovatelů v národní ústavní (nálezy IV. ÚS 167/05 a Pl. ÚS 2/02) i evropské praxi vykládáno extenzivně, a to tak, že do něj spadá i právo na legitimní očekávání nabytí majetku. Jak již bylo předesláno, legitimní očekávání je jedním z požadavků na právní stát a tudíž se řadí mezi základní práva garantovaná Ústavou. V tomto případě očekávání výrobců solární energie pramenilo z garancí platného zákona, který reflektuje obecné požadav- ky Evropské unie na podporu výroby energie z obnovitelných zdrojů. 4.1.4 Právo na podnikání Stěžovatelé uvádějí, že bylo taktéž porušeno právo na podnikání dotčených subjek- tů, neboť zavedením odvodu a zároveň zrušením osvobození od daně z příjmu došlo k výraznému snížení výnosů z výroby elektřiny ze slunečního záření, což mohlo mít pro některé podnikatele rdousící efekt. Snížení výkupní ceny, resp. zeleného bonusu totiž může vliv na schopnost některých investorů splácet bankovní úvěry pořízené za účelem výstavby solární elektrárny. 4.1.5 Svévolnost právní úpravy a porušení rovnosti před zákonem Navrhovatelé se rovněž domnívají, že se napadená právní úprava vyznačuje jistou svévolností ze strany zákonodárce. Ve stížnosti zmiňují, že ukládání daní je sice tra- diční pravomocí moci zákonodárné, nicméně dodávají potřebu šetřit přitom základ- ních práv jednotlivce a zásady přiměřenosti, stejně tak jako dbát na to, aby daň byla ukládána ve veřejném zájmu. Z nálezu Pl. ÚS 29/08 pak text stížnosti cituje účel daní, který spočívá v zabezpečování různých typů veřejných statků a jako zásah do in- dividuální majetkové oblasti je ospravedlnitelný pouze v případě, že daňové břemeno 390 Pravá retroaktivita nového zákona tu je, když tento působí i pro dobu minulou. Nepravé zpětné půso- bení znamená, že nového zákona má být použito na právní poměry již založené, ovšem až od okamžiku, kdy počíná působnost tohoto nového zákona. Blíže viz např. uvedený nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 21/96.

151

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online