Sborník č. 51

Čistě restriktivní politiku zaujímají Irská republika a Německo. V Irské republi- ce je „výzkum embryí bezpodmínečně zakázán dle ústavního nařízení dodatku č 8., ve kterém Ústava uznává právo na život nenarozenému dítěti a toto právo se rov- ná právu matky.“ 161 Ještě tvrdší přístup má Německo“, které v roce 1992 přijalo Embryonenschutzgesetz (zákon na ochranu embryí), který je v současnosti jedním ze zákonu nejvíce omezujících výzkum embryí. Německý zákon definuje embryo jako ‚ oplodněné lidské buněčné vajíčko schopné vývoje od okamžiku spojení jader.“ 162 Na druhou stranu Španělsko zaujímá zcela opačný, liberální postoj. V Zákoně číslo. 35/1988 z 22. listopadu 1988 o technikách asistované reprodukce povoluje výzkum „ pre-embryí“ a stanovuje rozdíl mezi „pre-embryem“ a „embryem“. „Pre-embryo je oplodněné vajíčko před vytvořením orgánů, což odpovídá 14 dnům mezi fertilizací a implantací. Termín embryo, je používán pro fázi formování orgánů, která trvá při- bližně dva a půl měsíce po pre-embryonálním stádiu“. 163 V České republice se na oblast patentování biotechnologických vynálezů vztahují především zákon o ochraně biotechnologických vynálezů 206/2000, který je důsled- kem implementace směrnice 98/44. A zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách 227/2006 a souvisejících činnostech, který je účinný od 1. 6. 2006 a byl přijat v důsledku požadavků stanovených v Úmluvě o lidských právech a biomedicíně.“ Lidské embryo“ je definováno v§ (2) zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a rozumí se jím“ totipotentní buňka nebo sesku- pení takových buněk, které jsou schopny se vyvinout v lidské individuum.“ 164 Nedo- volené nakládáni s lidským embryem a lidským genomem je pak trestným činem dle § 167 hlavy I. V. dílu trestního zákona. 165 3.2 Judikatura Soudního dvora Evropské unie k výkladu směrnice o právní ochraně biotechnologických vynálezů V situaci, kdy pouze jeden nejasný pojem je upraven ve všech dvaceti sedmi člen- ských státech upraven odlišně a takto nejasných pojmů obsahuje článek (6) směrnice 98/44 více, je jasné, že nejasnosti výkladu v oblasti patentovatelnosti ( HESc) vzbuzo- 161 Embrya, vědecký výzkum a evropská legislativa, Evropský parlament, Generální ředitelství pro vý- zkum –Ředitelství A, Informace č.14/2001, květen 2001, dostupné na: http://aplikace.msmt.cz/PDF/ KFSEPEmbryaVedvyzkEvroplegislativa.pdf 162 Embrya, vědecký výzkum a evropská legislativa, Evropský parlament, Generální ředitelství pro vý- zkum –Ředitelství A, Informace č.14/2001, květen 2001, dostupné na: http://aplikace.msmt.cz/PDF/ KFSEPEmbryaVedvyzkEvroplegislativa.pdf 163 Embrya, vědecký výzkum a evropská legislativa, Evropský parlament, Generální ředitelství pro vý- zkum –Ředitelství A, Informace č.14/2001, květen 2001, dostupné na: http://aplikace.msmt.cz/PDF/ KFSEPEmbryaVedvyzkEvroplegislativa.pdf 164 Zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změ- ně některých souvisejících zákonů č. 227/2006 Sb. 165 Viz. Trestní zákoník č. 40/2009 Sb.

64

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online