Sborník č. 52

tácie tabakových výrobkov v televízii a rádiu. V priebehu devätdesiatych rokov bol zákaz rozšírený na printové média a zákaz reklamy formou sponzorstva na billboar- doch. Okrem iného došlo k zavedeniu predaja len jednej varianty konkrétnej tabako- vej značky (zákaz označenia vzbudzujúceho dojem menšej škodlivosti) a predaja pod pultom na obmedzenie kontaktu zákazníka s cigaretovými výrobkami. 185 Zakázané napríklad nie je propagovanie tabakových výrobkov vo forme reklamných bannerov Reakciu tabakových spoločností a podanie návrhu na arbitráž proti Austrálií spo- ločnosťou Philip Morris vyvolal až zákon Tobacco Plain Packaging Act (2011). 186 Spoločne s opatreniami ako zvýšenie spotrebnej dane z tabaku o 25%, sprísňujúcou novelou zákona o zákaze tabakovej reklamy a celospoločenskou osvetovou kampaňou sa jedná o posledné komplexné antitabakové opatrenie, navrhnuté Národnou skupi- nou pre prevenciu v prospech zdravia. 187 Tento zákon zaviedol nasledovné pravidlá pre tabakové výrobky dovážané do Austrálie alebo v nej vyrobené s účinnosťou od 1. 12. 2012: – Zvýšenie percenta grafických varovaní o škodlivosti fajčenia; – Zákaz obrázkových ochranných známok; – Obmedzenie kombinovaných ochranných známok (iba ochranná známka ako názov, bez grafickej úpravy); – Zavedenie uniformnej farby, písma určených názvov, rozmery, tvar a farbu ba- lenia, ako aj parametre pre cigarety; 188 – Tieto pravidlá sa nevzťahujú na bežný obchodný styk, ktorý nesúvisí s balením výrobkov (napríklad obchodná korešpondencia); – Stanovuje výnimky pre výrobky určené na export. 189 Samotný obal v plain packaging forme neodstraňuje iba grafickú stránku ochrannej známky, ale všetky doplňujúce detaily ako je zvuk alebo vôňa, poprípade vnútorná úprava balenia. 190 Tobacco Plain Packaging Act upravuje aj vzťah k Design Act 2003 a k Trade Mark Act 1995. Z dôvodovej správy k návrhu PP act možno vyčítať teleologický zámer opatrenia: umiestnených na webových stránkach. Tobacco Plain Packaging Act (2011) 185 Ibid. 186 Tobacco Plain Packaging Act No. 148, 2011.http://www.comlaw.gov.au/Details/C2011A00148. 187 Ostřanský, J.: Tobacco Investment Disputes – Public Policy, Fragmentation of International Law and Echoes of the Calvo Doctrine. Czech Yearbook of International Law, 2012. 188 Typ písma: „Lucida Sans“ Farba balenia: tmavý odtieň vyblednutej hnedej. 189 Part 4 of Tobacco Plain Packaging Act (2011). 190 Part 2, Division 1, 23. Retail Packaging not to have insert or onserts, 24. Retail Packaging not to pro- duce noise or scent.

101

Made with