Sborník č. 52

„Správy a obrázky propagujúce užívanie tabakových výrobkov štandardizuje tabakové užívanie, spôsobuje častejšie fajčenie mladšími a odrádza od skončenia s fajčením. Výskum ukázal, že balenie tabakových výrobkov je dôležitý reklamný a promočný prvok a jej ma- teriálna hodnota sa zvýšila ako následok obmedzení v krajinách ako Austrália. Hlavná úloha tabakového balenia je propagovať príťažlivosť tabakovej značky špecificky pre mládež a mladých dospelých, zatiaľ kým pri PP bola menšia príťažlivosť pre mládež, ktorá zva- žovala začať s fajčením. Mnoho fajčiarov je taktiež zavádzaných dizajnom balenia, ktorý môže vytvoriť dojem, že niektoré cigarety môžu byť bezpečnejšie. Grafická úprava môže Medzinárodný investičný režim ako uzavretý režim (self-contained) regime Investičný režim je subsystém medzinárodného práva, ktorého účelom je podpora a ochrana zahraničných investícií. Tento režim zároveň možno poňať ako uzavretý re- žim alebo „komplexný súbor súbor sekundárnych sankčných noriem“ , 192 ktoré sú určené na dodržiavanie záväzkovex post, teda po prípadnom porušujúcom akte štátu. Že k vynúteniu plnenia záväzkov štátov dochádza následne znamená, že investičný režim funguje na báze inštitucionálnej alebo ad hoc arbitráže, ktorej tribunály spätne preskúmavajú opatrenia štátov z hľadiska možného porušenia záväzkov z medzinárod- ného investičného práva. Povahu rozhodovacej činnosti týchto tribunálov dotvára prá- ve to, že medzinárodné investičné právo je vo svojej podstate uzavretý (self contained) režim, ktorý rigídne uprednostňuje záväzky z investičných zmluv, pred iným špeciál- nym režimom. 193 To môže spôsobiť problém v prípade implementácie plain packaging. Hlavné pramene, ktoré zakladajú záväzky ohľadom ochrany a podpory sa nazýva- jú medzinárodné investičné dohody (international investment treaties (IIA), podľa počtu zmluvných štátov, bilateral, multilateral investment treaties BITs alebo MITs). Podobným prameňom sú aj kapitoly o investíciach nazývané chapters , ktoré tvoria súčasť dohôd o voľnom obchode (tzv. Free Trade Agreements – FTA). Prevažná väčšina investičných dohôd obsahuje rozhodcovskú doložku, ktorá umož- ňuje zahraničnému investorovi v prípade porušenia záväzkov z IIA iniciovať riešenie sporu s hosťujúcim štátom. A to napríklad formou rokovania, mediácie alebo investič- nú arbitráž. Štát v tomto prípade priamo deleguje možnosť svojmu štátnemu prísluš- níkovi (definovaný podľa investičnej dohody) nárokovať si satisfakciu za neprimerané zaobchádzanie. Účel týchto zmlúv spočíva v podpore priamych zahraničných investícií 191 Explanatory Memorandum for the Tobacco Plain Packaging Bill [Department of Ageing and Health (2011b)]. 192 Bílková, V., Self Contained Regimes In: Nové jevy v právu na počátku 21. století, 2007, s. 27 a nasl. 193 Bližšie k dôvodom rigídnosti investičného režimu: Hirsch, M., Conflicting Obligations in International Investment Law: Investment Tribunals’ Perspective In: The Shifting Allocation of Authority in International Law, Hart, 2008. taktiež odviesť pozornosť od varovaní o škodlivosti fajčenia.“ 191 3. Poňatie PP v medzinárodnoprávnej ochrane investíc

102

Made with