Sborník č. 52

úplnej ochrany a bezpečnosti (Full Protection and Security) sa jedná okrem fyzickej aj o legálnu, ako aj komerčnú ochranu zahraničných investícií. 201 Tu je taktiež nutné uplatniť podmienky pre oprávnené očakávanie investora, vzhľadom na postupné sprís- ňovanie regulácie tabakových výrobkov a logická nemožnosť ochrany proti prevažujú- cemu verejnému záujmu. Vyvlastnenie (direct / indirect expropriation) Medzinárodné investičné právo ráta s vyvlastnením majetku cudzincov ako s inšti- tútom, ktorý je odvodený od teritoriálnej suverenity štátu. 202 Aby bolo v súlade s prá- vom medzinárodných investícií, musí spĺňať nasledovné podmienky: – vo verejnom záujme štátu (správa vnútorných vecí a právna istota v admini- stratívnom a súdnom konaní); – bez diskriminácie; – rýchla, adekvátna a primeraná kompenzácia (Hullovo pravidlo). 203 Prv bude nutné zhodnotiť, či došlo k vyvlastneniu. Tvrdené vyvlastnenie sa musí týkať investície, definovanej podľa konkrétnej investičnej dohody. Následne sa skúma interakcia opatrenia na prvky, ktoré spadajú podpojem „investície“ podľa konkrétnej investičnej dohody. V prípade PP sa bude jednať o „investície“ ktoré zahŕňajú práva duševného vlastníctva. 204 V prípade Merrill & Ring Foresty LP v. Canada, UNCITRAL, Award, Mar. 31, 2010 (124.) sa spomína, že vo všeobecnosti motivácia alebo zámer je nepodstatná na zhod- notenie či došlo k vyvlastneniu. Mittchell v tejto veci uvádza, že nepoctivý úmysel môže prispieť k ľahšej kvalifikácií opatrenia ako vyvlastnenie. 205,206 Z týchto hľadísk bude nutné prihliadať, či došlo k vyvlastneniu, priamému alebo nepriamému, poprípade úplnému alebo čiastočnému vyvlastneniu. Kým priamé vyvlastnenie pozostáva z odňatia práv k majetku zahraničnému in- vestorovi, nepriamé spočíva v opatreniach štátu, ktoré aj keď formálne neodnímajú 201 Biwater Gauff (Tanzania) Ltd v. United Republic of Tanzania , ICSID Case No. ARB/05/22, Award, Jul. 24, 2008 202 Dolzer, R. – Schreuer, Ch., Principles of International Investment Law, Oxford University Press, 2008, str. 89. 203 Newcombe, P.: Law and Practice of International Investment Treaties, Kluwer Law International, 2009, s. 18. 204 Art. 1 Hong Kong Australia BIT: “investment” means every kind of asset, owned or controlled by investors of one Contracting Party and admit- ted by the other Contracting Party subject to its law andinvestment policies applicable from time to time, and in particular, though not exclusively,includes: 205 Mitchell, A., D., Wurzberger, S., M., Boxed In? Australia’s Plain Tobacco Packaging Initiative and International Investment Law, Arbitration International, Volume 27 Issue 4, LCIA, 2001, str. 633. 206 Napr. o zlej viere aj vyjadrenie tribunálu vo veci Liberian Eastern Timber Corporation proti Libérijskej republike (ICSID prípad č. ARB/83/2) …(e) (iv) intellectual property rights including rights with respect to copyright, patents, trademarks , trade names, industrial designs, trade secrets, know-how and goodwill “.

105

Made with