Sborník č. 52

práva k majetku, ich účinok je rovnajúci sa priamému vyvlastneniu, keďže zabraňujú investorovi v efektívnom využívaní investície. Okrem uvádzaného budú musieť investičné tribunály zvážiť, či sa jedná o čiastočné alebo úplné vyvlastnenie. Úplnosť alebo čiastočnosť vyvlastnenia investície bude závi- sieť nakoľko takéto opatrenie môže mať efekt „ pars pro toto“ na investíciu ako celok . Mitchell a Wurzberger identifikujú tri rôzne línie prístupov investičných tribunálov pri partial expropriation. Môže sa jednať o opatrenie, ktoré podstatným spôsobom zba- ví investora o možnosť vykonávať hlavnú a podstatnú podnikateľskú činnosť, za ktorej účelom bola investícia v hosťujúcom štáte zriadená. Príklad negatívnym výkladom: . ak zahraničný investor bude vykonávať činnosti A, B, C pričom dané opatrenie zbaví možnosť využitia iba jednej z činnosti, nebude preňho likvidačné a zachová sa mu možnosť vykonávať iné podnikateľské činnosti. 207 V druhej línií rozhodnutí tribunály pripúšťajú existenciu čiastočného vyvlastnenia, ale jej prítomnosť, v konkrétnej veci, ktorú rozhodovali, nepotvrdili. 208 Posledný prístup spočíva vo vymedzení jednotlivých prvkov investície ako relatívne samostatné investície, a zhodnotenie či opatrenia štátu mali charakter vyvlastnenia v jednotlivom prípade. 209 S ohľadom na legislatívu plain packaging možno spomenúť tzv. sféru štátneho záuj- mu v oblasti zdravia, mravov, hospodárstva, kultúry a životného prostredia (Doctrine of police powers of the state). V tejto oblasti tribunál vo veci Saluka Investments v. Česká republika uviedol, že ak štát vykonáva opatrenia, ktoré sú vo všeobecnosti chá- pané ako súčasť tejto sféry nedojde k vyvlastneniu. 210 Methanex corp. v. USA tribunál sa vyjadril, že v takomto prípade nemá štát povinnosť úhrady kompenzácie za ekono- mickú stratu, ktorú zahraničný investor utrpel. 211 Spravodlivé a rovnoprávne zaobchádzanie (Fair and Equitable Treatment – FET) Vo všeobecnosti sa jedná o mieru zaobchádzania s investorom pri výkone verejnej moci. Pre tento štandard je zároveň charakteristické, že nie je viazaný na znenie pozi- tívneho práva, keďže miera do ktorej je vnútroštátne právo naplnené týmto štandar- dom môže byť rôzna. Schill uvádza, že FET možno obsiahnuť ako: „koncept verejného práva s kvázi-ústavnými dôsledkami, ktorý ohraničuje správanie štátu vis-a-vis zahranič- nému investorovi.“ 212 FET sa zvykne prirovnávať k panstvu práva. 207 Marvin Feldman v. Mexico, ICSID Case No. ARB(AF)/99/1 )NAFTA), Award, Dec. 16, 2002 208 SD Myers, Inc v. Government of Canada, UNCITRAL (NAFTA), Partial Award, Nov. 13,2000 ale- bo Waste Management, Inc v. United Mexican States (Number 2), ICSID Case No. ARB(AF)/00/3 (NAFTA), Award, Apr. 30,2004 209 Napr. Middle East cement Shipping and Handling Co SA v. Arab Republic of Egypt, ICSID Case No. ARB/99/6, Award, Apr. 12,2002 210 Saluka Investments B.V. v Česká republika, (UNCITRAL 1976), Partial award, para. 262. 211 MethanexCorp. v. USA, Final Award, 3 August 2005, 44 ILM 1343, para. 410 (2005). 212 Schill, S. W.: Fair and Equitable Treatment, the Rule of Law, and Comparative Public Law. In: Schill, S. W.: International Investment Law and Comparative Public Law. Oxford University Press, 2010. 181-182 s.

106

Made with