Sborník č. 52

že by došlo ke ztrátě území státu v důsledku zvýšení hladiny oceánů, lze ze shora uve- deného dovodit, že (v případě aktivního zájmu ze strany státních příslušníků takového státu) k zániku mezinárodní subjektivity nedojde a rovněž státnost bude zachována. Jelikož zkoumaný důvod pro zpochybnění státnosti je za dobu existence mezinárod- ního práva veřejného bezprecedentní a ačkoliv právně lze všechny čtyři požadavky na státnost omezit, ani jeden ze shora uvedených příkladů se nezabýval trvalou ztrátou některého z kvalifikačních předpokladů a lze tudíž předpokládat, že kontinuita stát- nosti zanikajícího státu(po zatopení území) bude podléhat v průběhu času neustálému zpochybňování, které vyústí buďto v pozitivní vyřešení situace, tedy nabytí nového státního území nebo k zániku státu jako subjektu mezinárodního práva. A to ať už ztrátou zájmu původního obyvatelstva nebo uplynutím času. Dosud práce obhajovala, že za splnění určitých předpokladů k zániku státnosti ne- dojde, nicméně připouští existenci i jiného precedentu v mezinárodním právu. Ten umožňuje, aby se stát ztrácející své území přetransformoval v subjekt sice nadále na- daný mezinárodněprávní subjektivitou, nikoliv však stát. Precedent této tezi existuje v případě Řádu maltézských rytířů, který dnes stále některé státy uznávají za suverénní subjekt mezinárodního práva. 251 Řád kdysi nadaný územní výsostí nad definovaným teritoriem o území přišel, nicméně nadále v mezinárodních vztazích vystupuje. Jedná se však o natolik ojedinělý případ, že jej nelze považovat za základ pro stálou/rozšířenou praxi států. Všechny obdobné případy (jako například přetrvání subjektivity ve formě státu u Vatikánu v době, kdy Vatikán neměl kontrolu nad vlastním územím) byly později vyřešeny buď znovunabytím území, nebo ztrátou postavení státu. Neblahým důsledkem aplikováním tohoto precedentu na zanikající státy by rovněž bylo, že by se nemohly efektivně domáhat svých nároků na mezinárodní úrovni. Pokud by se totiž přerodily ve speciální subjekt MPV, tak jako Řád maltézských rytířů, ztratily by v dů- sledku článku 34 odst. 1 Statutu MSD 252 právo žalovat a být žalováni, tedy aktivní a pasivní legitimaci v řízení před Mezinárodním soudním dvorem. 3. Formy řešení situace Způsoby vyřešení negativních důsledků zvyšování hladin oceánů spojených se stát- ností zanikajících států jsou několikerého druhu. Můžeme je rozdělit podle toho, zda jsou v souladu s názorem vyjádřeným mimo jiné i v této práci, totiž že státnost alespoň po určitou dobu přetrvá, či nikoliv; dále je lze rozdělit podle toho, zda zachovávají státnost zanikajícího státu či nikoliv a v neposlední řadě je lze rozdělit i na reálné a ne- reálné.

251 Noel Cox, ‘The Acquisition of Sovereignty by Quasi-States: The case of the Order of Malta‘ (Mountbatten Journal of Legal Studies) staženo dne 03. 04. 2013 [strana 9]. 252 Statut Mezinárodního soudního dvora OSN (sjednán dne 26. června 1945, platný ode dne 24. října 1945) 15 UNCIO 355.

122

Made with