Sborník č. 52

ným pohybem těchto údajů 267 a směrnici EP a Rady 2006/24/ES o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných slu- žeb elektronických komunikačních sítí a o změně směrnice 2002/58/ES. 268 Na vnitrostátní úrovni je ochrana osobních údajů zakotvena v čl. 7 a 10 odst. 3 Listiny základních práv a svobod a speciálně především v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který transponoval směrnici 95/46/ES. Vzhledem ke skutečnosti, že právní normy, jak již bylo naznačeno výše, nestačí dr- žet krok s ochranou osobních údajů, na kterou působí moderní technologie, obsahu- jí mnoho nekonkrétních ustanovení, kterým se věnuje judikatura ESLP a SDEU. 269 I když SDEU běžně čerpá z judikatury ESLP jako ze zdroje své inspirace, neopomene za všech okolností zkoumat, zdali jsou tyto rozsudky ESLP relevantní a mohou být po- užity jako vodítka pro vlastní rozhodovací činnost. Na poli lidských práv je tento vliv „zkušenějšího kolegy“ možná ještě viditelnější. I přes tuto okolnost však mezi oběma soudy došlo ke střetu ve vztahu k tomu, co lze ještě zařadit pod ochranu soukromí. Tento rozpor nastal v rozhodnutí SDEU Hoechst, 270 v němž SDEU konstatoval, že oblast ochrany článku 8 EÚLP se vztahuje na osobní svobodu lidí, a proto ji ne- lze rozšiřovat na prostory pro obchodní účely. Právo na výkon pravomocí svěřených Komisí včetně vstupu do firemních prostor slouží k udržení soutěžního řádu a je nutný pro zabránění narušení hospodářské soutěže. Naproti tomu ESLP ve svém rozhodnutí Niemitz 271 zastává opačný názor, když uvádí, že ochrana soukromého života spočívající v ochraně poskytované rovněž profesní a podnikatelské činnosti nebo provozním pro- storám jsou v souladu s podstatným cílem a účelem článku 8 EÚLP, zejména ochrany jednotlivce před svévolným zásahem veřejné moci. 267 V současné době se v EU připravuje návrh nařízení EP a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ze dne 25. ledna 2012. 268 Tato směrnice vzhledem k přílišné volnosti svých ustanovení představuje v praxi pro členské stá- ty příliš širokou možnost uvážení. Proti směrnici o elektronických komunikacích se postavilo Irsko v rozhodnutí SDEU ve věci C-301/06, jejímž předmětem je žaloba na neplatnost směrnice o elektro- nických komunikacích. 269 Historicky prvním rozhodnutím v oblasti ochrany osobních údajů a rovněž také prvním případem, jímž se SDEU přihlásil k ochraně lidských práv a tím uznal, že právní řád EU se vztahuje i na oblast lidských práv, je rozhodnutí o tzv. kupónovém másle. V Rozhodnutí SDEU C-29/69 Stauder proti městu Ulm SDEU konstatoval, že pokud bylo distribuci másla sociálně potřebným možné zajistit jiným způsobem než uvedením jména na kupónu, mělo tak být učiněno. Uvedené rozhodnutí je významné rovněž z hle- diska obecné ochrany lidských práv, neboť SDEU sdělil, že respektování lidských práv patří k obecným zásadám právního řádu EU. Paradoxem tohoto případu zůstává, že ačkoli pan Stauder usiloval o to, aby jeho jméno a příjmení na kuponech nebylo uvedeno, stalo se naopak všeobecně známým i po jeho smrti, a to nejen „právnickému světu“. Dávno před tím, než byla do právního řádu EU začleněna směrnice 95/46/ES, už v právě uvedeném případě SDEU rozpoznal, že ochraně osobních údajů je nezbytné věno- vat náležitou pozornost. 270 Rozhodnutí SDEU C-46/87 a 227/88 Hoechst v. Komise . 271 Rozhodnutí ESLP Niemitz proti Německu , stížnost č. 13710/88.

130

Made with