Sborník č. 52

„right to be forgotten“ („právo být zapomenut“), který reaguje přesně na tyto situace, kdy subjekt údajů bude moci žádat po správci osobních údajů odstranění svých osob- ních údajů. Zda bude nařízení v praxi poskytovat jednotlivcům s ohledem na nově vzniklé technologie skutečně dostatečnou ochranu, bude možné zhodnotit až za pár let po jeho působení. Se zveřejněním osobních údajů na internetu souvisí rovněž problematika sociálních sítí – např. Facebook, kterým není podle mého názoru věnována dostatečná pozornost. Zde poukazuji zejména na situaci, kdy uživatelé si zakládají svůj profil a na něj umís- ťují informace o své osobě z vlastní vůle, přičemž si musí uvědomit možné důsledky ohrožení svého soukromí. Zde je však důležité zdůraznit, že Facebook není přístupný jen dospělým, ale i dětem, kterým je potřeba zaručit zvýšenou ochranu, a ta nemůže být ponechána pouze na jejich rodině, popř. škole. S ohledem na uvedené skutečnosti je potřeba pro futuro reagovat na úrovni EU a vytvořit účinné mechanismy, které by se zabývaly ochranou dětí a chránily rovněž osoby, které si profil na Facebooku nevytvořily, neboť ohledně Facebooku není zcela jisté, že osoby, které se domnívají, že tento profil nemají odpovídá skutečnosti (popř. jsou označeni na fotografiích svých známých atd.). V závěru své práce jsem se zaměřila na postavení soukromých detektivů v souvislosti s tím, zda mají vůči osobám, které sledují informační povinnost. Bude velmi zajímavé sledovat, jak v řízení o předběžné otázce IPI proti Geoffrey Englebert SDEU rozhodne, a to samozřejmě rovněž s ohledem na českou právní praxi, kde v současnosti chybí legislativa, která by se věnovala činnosti soukromých detektivů Seznam zkratek ESLP – Evropský soud pro lidská práva EU – Evropská unie EÚLP – Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

LZP EU – Listina základních práv EU MZV – Ministerstvo zahraničních věcí MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu SDEU – Soudní dvůr EU

Směrnice 95/46/ES – Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů Úmluva č. 108 – Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 115/2001 Sb. m. s., o při- jetí Úmluvy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108 ÚOOÚ – Úřad pro ochranu osobních údajů

143

Made with