Sborník č. 52

3.2.1. Co předcházelo novele vyhlášky č. 395/1992 Sb. Před přijetím této novely byla ochrana kormorána, jako zvláště chráněného živoči- cha, založena na dvou aspektech. Jednalo se o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy podle zákona č. 115/2000 Sb., a zároveň o obecnou ochranu zvláště chráněných živočichů podle § 50 zákona č. 114/1992 Sb., O odchylném postupu pro usmrcování kormorána velkého bylo možné postupovat v rámci § 56 zákona č. 114/1992 Sb., který přímo upravuje možnost vydání výjimky ze zákazů u zvlášť chráněných druhů živočichů. Podle § 77 byly k této činnosti přísluš- né krajské úřady, či případně správy národních parků a chráněných krajinných oblastí a tuto výjimku mohli vydat za podmínky, že byl dán některý z taxativně vypočtených důvodů uvedených v § 56 odst. 2, existence tohoto důvodu byla dostatečně prokázaná a zřejmá, neexistovalo jiné uspokojivé řešení a povolovaná činnost neovlivnila dosa- žení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany. Výjimky byly vydávány především ve formě individuálního správního aktu, a to v rámci naprosté většina krajů České republiky. Druhou možností vydání takové výjimky byla forma opatření obecné povahy podle § 171 a násl. správního řádu, kdy k této formě přistoupil Jihomoravský kraj opatřením obecné povahy č. j. JMK 77333/2011, 315 které nabylo účinnosti dne 5. 8. 2011. Právě krajský úřad Jihomoravského kraje hodnotil regulovaný odstřel kor- moránů a jejich plašení jako jediné uspokojivé řešení předcházení škod. Podle kraj- ského úřadu však neměla tato výjimka významný vliv na snížení populace kormo- rána velkého. Již na základě předchozích zkušeností s vydáváním výjimek ve formě individuálních správních aktů nebylo zaznamenáno, že by se na jejich základě snížila populace kormoránů. Obecně je však konstatovat, že řešení formou odstřelu a plaše- ní mají pouze krátkodobý a místní efekt a nevedou ke dlouhodobému snížení počtu kormorána v dané oblasti. Vyplašení kormoráni se pouze přemístí do jiné lokality. 316 Skutečnost, že je ročně u nás odstřeleno kolem 4 tisíc jedinců nic nemění na celkovém množství kormoránů, kteří se u nás v zimním období vyskytují. 317 3.2.2 Vliv na poskytování náhrady za způsobenou škodu Vzhledem k tomu, že se na kormorána již nevztahuje ochrana podle § 50 ZOPK, protože již není zvláště chráněným živočichem, nelze v současnosti postupovat for- mou povolení výjimky ze zákazu u zvláště chráněných druhů. Takové výjimky ze zá- kazů u zvláště chráněných druhů živočichů (například k usmrcování, rušení a dalším zásahům) vydané před 1. dubnem 2013 podle § 56 ZOPK nebude možné na další 315 Opatření obecné povahy týkající se výjimky ze zákazů u kormorána velkého vydané Krajským úřadem Jihomoravského kraje pod č. j. JMK 77333/2011 ze dne 20. 7. 2011, dostupné z: http://www.kr-jiho- moravsky.cz/Default.aspx?ID=168480&TypeID=1. 316 PACOVSKÁ, Marie; KADLEČÍKOVÁ, Zuzana; KORTAN, David; KAMENÍKOVÁ, Marie; ŠIMEK, Matouš. Rybožraví predátoři. Třeboň: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s Českým nadačním fondem pro vydru, 2010. 317 ČIHÁK, Kamil. MŽP chce vyřadit kormorána ze seznamu zvláště chráněných druhů, dostupné z: http://www.birdlife.cz/index.php?ID=2348.

153

Made with