Sborník č. 52

Transparentnost v investiční arbitráži JUDr. Theodor Klán

1. Úvod Jak je uvedeno v nadpise výše, předmětem této práce je vývoj transparentnosti v me- zinárodní investiční arbitráži v posledních letech, a to z toho důvodu, že v poslední době se největší otevřenosti v řešení sporů v mezinárodním právu dostává právě inves- tičním sporům. Díky zavádění nových technologií, a především díky všudypřítomné- mu a přístupnému internetu se sdělování téměř jakýchkoliv informací stalo každodenní samozřejmostí, která již v posledních letech v investičním právu nepředstavuje žádnou zvláštnost. Investiční arbitráž, jako výrazně specifická oblast řešení sporů v mezinárod- ním ekonomickém právu si jistě právě pro svůj poslední (a lze-li tak říci i bouřlivý) vývoj v posledních letech zasluhuje bližší pozornost a k výrazným změnám v ní, pokud jde o otázku transparentnosti (publicity), dochází i v posledních dnech. Již samotné spojení slov „transparentnost“ a „arbitráž“ s tím, že první slovo bude přívlastkem slova druhého, je něčím zvláštní a může u mnoha členů odborné veřejnosti vzbudit i drobné rozpaky. Nicméně i přes tuto možná i iracionální poznámku je arbitráž obecně vnímá- na jako rozhodovací proces (a proces aplikace práva), který má převážně neveřejnou povahu a který by měl probíhat utajeně. Proto lze na současnost a existující trend transparentnosti v mnoha rozhodčích mechanismech nahlížet jako na revoluční éru. Hlavní cílem této práce je přiblížit současný trend transparentnosti investiční arbitrá- že, porovnat převažující mechanismy v rozsahu jejich transparentnosti. Práce se jednak zabývá teoretickými základy utajenosti a neveřejnosti rozhodčího řízení a jednak nazna- čí, jak mezinárodní obchodní arbitráž ovlivňuje investiční arbitráž v předmětné otázce této práce a dále nastíní, jak dochází k ovlivňování judikatury v jednotlivých rozhodčích mechanismech. Přestože, je tématem práce, podle jejího názvu, transparentnost v inves- tiční arbitráži, hlavní myšlenkou v pozadí této práce není pouze pronikání čím dál větší transparentnosti do investiční arbitráže, ale i) skutečnost, že transparentnost se stává součástí arbitráže jako institutu řešení sporů a ii) skutečnost, že nálezy vydané v roz- hodčím řízení mají jednoznačný dopad na rozhodování sporů v jiných (na původním sporu nezávislých) řízeních a dokonce na rozhodování procesních otázek spojených s transparentnosti v jiných arbitrážních mechanismech. Tato práce se bude zabývat jak obecně přijímaným pojetím transparentnosti v první kapitole. Kapitola druhá se věnuje současnému vývoji v Severoamerické zóně volného obchodu (NAFTA). Třetí kapitola zaměří na vývoj transparentnosti v ICSID. Čtvrtá kapitola se bude zabývat vznikem pravidel transparentnosti v investičních sporech po- dle pravidel UNCITRAL a pátá kapitola obsahuje závěr této práce.

164

Made with