Sborník č. 52

ve vztahu ke sporům ze starších smluv ii) samostatnost pravidel, která může přispět k jejich širšímu užívání společně s jinými rozhodčími pravidly. 5.2 Publicita- zveřejňování dokumentů a informací o řízení Článek 2 Návrhu, uvádí povinnost zveřejnění informace zahájení sporu prostřednic- tvím repositáře, jehož právní základ je v článku 8 Návrhu. Některá ze stran sporu zašle repositáři oznámení o zahájení řízení podle pravidel UNCITRAL. Bližší úprava tohoto článku neřeší praktické problémy, které mohou nastat podrobnost má být oznámení, zdali repositář má zveřejnit oznámení o zahájení sporu dříve, než oznámení obdrží ža- lovaný od žalobce. 372 Bohužel předmětem únorového jednání pracovní skupiny rozsah publicity a praktické otázky s tím spojené řešeny nebyly. Lze proto doufat v posun v této otázce na říjnovém jednání pracovní skupiny. 373 Návrh předpokládá v článku 3 zveřejňování dokumentů v rámci rozhodčího řízení a užívá taxativní výčet materiálů, které jsou předmětem zveřejnění. Článek 3 uvádí jednak seznam dokumentů, které mají být: – aktivně zveřejňovány (např. podání stran sporu, třetích stran) a – dokumenty, které mohou být zveřejněny jen na základě žádosti osoby (např. vyjádření znalce či svědka). Článek 3 přiznává rozhodčímu tribunálu pravomoc rozhodnout i o zveřejnění těch dokumentů, které nespadají pod taxativně vyjmenované dokumenty. Otázkou zůstá- vá, jaké důsledky bude mí jednání osob v postavení rozhodců, které bude v rozporu s vnitrostátním právem o ochraně utajovaných skutečností. Neznámou bude také, zda státy, které se budou účastnit sporu, budou schopny dostát své vnitrostátní legislativě Již podle předchozích kapitol této práce věnující se postavení třetích osob – amici curiae v NAFTA a ICSID,lze vnímat přístup třetích osob do rozhodčího řízení za při- nejmenším dekádu trvající trend v mezinárodní investiční arbitráži. Přes skutečnost, že některé tribunály našly ustanovení pravidel UNCITRAL, na které „našroubova- ly“ oprávnění přijímat podání amici curiae , ukazuje se toto řešení jako nedostatečné. Článek 3 Návrhu se blíže věnuje právě postavení amici curiae a přiznává rozhodčí- mu tribunálu právo na přijetí podání třetí osoby nebo státu ve věci předmětu sporu. Článek 5 dále předpokládá možná podání ze strany státu, který není stranou sporu, ale stranou příslušné smlouvy. Článek 4 Návrhu ukládá fyzickým a právnickým osobám přísnější podmínky pro přijetí takovýchto podání, zejména předchozí žádost tribunálu o možnost podání, kte- rá má obsahovat i) vlastnosti osoby (např. profese), ii) zájmy, které chrání, iii) vztah ke stranám a předmětu sporu a finanční zázemí. Nelze zcela přehlédnout podobnost, 372 Srov. A/CN.9/741, odst. 107. 373 Srov. A/CN.9/WG.II/WP.176 odst. 24. o zveřejňování informací a ochraně osobních údajů. 5.3 Amicus curiae a navrhované postavení

180

Made with