Sborník č. 52

Aktuální změny patentového práva ve světě a jejich dopad na české přihlašovatele JUDr. Jindřich Kalíšek

1. Boj o inovaci (a s podporou inovací) V každodenním životě lidské společnosti často vznikají situace, kdy proti sobě stojí všeobecně aprobované zájmy a společnost si musí kvalifikovaně vybrat, který z nich upřednostní. Popsaná situace se často zkomplikuje tím, že zpravidla nejde jenom o dva zájmy, nýbrž o větší množství konkurujících si zájmů anebo rovnou jejich skupin, a rovněž tím, že v řadě případů není možné tyto zájmy vzájemně triviálně poměřovat, seřadit a určit ten výhodnější. Typickým příkladem popsaného paradoxu společenské volby jsou technické inovace a náš vztah k nim. Na jednu stranu je zřejmé, že společnost bez inovace je v dlouhém horizontu odsouzena ke stagnaci a postupnému rozkladu, na druhou stranu přemíra revoluční inovace nemusí být o mnoho lepší než inovace žádná (pro příklady stačí nahlédnout do dějin 20. století). Společnost chce na jedné straně inovace podporovat, na druhé kontrolovat. Vnímáme jako správné a žádoucí poskytovat inovátorům spo- lečenskou motivaci a odpovídající spravedlivou odměnu za jejich – mnohdy nemalé – úsilí o zlepšení života společnosti a dosažené výsledky. Na druhou stranu považujeme za potřebné, aby dostupné inovace oslovovaly co nejvíce adresátů a byly k dispozici co největšímu počtu příjemců, a to bez zvláštních omezení (daných původcem inovace anebo státní mocí). Inovaci navíc nelze spoutat, protože jde v principu o různě vyspělou myšlenku. Jednou zveřejněný nápad anebo objev žije vlastním životem a překračuje relativně vol- ně hranice myslí, států i kontinentů. Původce inovace se s tím buď smíří anebo musí nasadit některé ze širokého portfolia dostupných právních, ekonomických, organizač- ních a technických mechanismů, kterými se pokusí inovaci ochránit a učinit vzácnou. A protože i tyto mechanismy nejsou ve svém důsledku ničím jiným než myšlenkami vtělenými do vhodné státem garantované právní formy, podléhají neúprosné nutnosti pravidelné inovace i ony. Jinak řečeno, stát podporující inovace sám musí portfolio dostupných nástrojů ochrany inovovat, obměňovat a rozvíjet. Někdy přitom ale úplně postačí, když inovaci nebude svou legislativou překážet. Tato soutěžní práce se zabývá vybranými recentními inovacemi evropské a americké legislativy na poli patentově chráněných vynálezů. Zvolené téma je mi blízké z něko- lika důvodů. Předně, právu duševního vlastnictví se věnuji ve svém externím doktorském studiu na Ústavu autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Cílem mého studijního výzkumu je zhodnocení současné právní ochrany software u nás i ve světě a návrh jejího možného rozvoje. Ve své aka-

187

Made with