Sborník č. 52

výjimečnost zásahů do konkrétního práva či svobody, a zároveň eliminovat možnosti libovůle při jejich zneužívání ze strany orgánů činných v trestním řízení. Nedodržení zákonem stanovených podmínek má za následek porušení těchto práv bez zákonného zmocnění. Předepsaný postup je proto vždy nutno bez dalšího dodržet, neboť proces- ním důsledkem porušení těchto procesních postupů je takřka výlučně nezákonnost získaných důkazů. 136 Za možnost nerespektovat právo na nedotknutelnost obydlí podle ustanovení čl. 12 Listiny považuje ústavněprávní teorie domovní prohlídku, prohlídku jiných prostor a pozemků a vstup do obydlí, jiných prostor a pozemků upravených v § 82 až 85bTrŘ. 137 Jak vyplývá z těchto ustanovení, podmínky pro provedení prohlídky jiných prostor a pozemků jsou následující. Prohlídku těchto prostor a pozemků lze vykonat pouze tehdy, je-li zde důvodné podezření, že v těchto místech je věc nebo osoba důležitá pro trestní řízení. Nařídit prohlídku těchto prostor a pozemků je oprávněn předse- da senátu a v přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce. V neodkladných případech tak může namísto příslušného předsedy senátu nebo soudce učinit předse- da senátu nebo soudce, v jehož obvodu má být prohlídka vykonána. Příkaz k prohlídce musí být vydán písemně a musí být odůvodněn. Doručí se osobě, u níž se prohlídka koná, při prohlídce, a není-li to možné, nejpozději do 24 hodin po odpadnutí pře- kážky, která brání doručení. Na příkaz předsedy senátu nebo soudce vykoná prohlíd- ku policejní orgán. Bez příkazu může policejní orgán provést prohlídku jiných prostor nebo pozemků, jestliže vydání příkazu nelze předem dosáhnout a věc nesnese odkla- du. Policejní orgán je však povinen si bezodkladně dodatečně vyžádat souhlas orgánu oprávněného k vydání příkazu; v přípravném řízení tak činí prostřednictvím státního zástupce. Pokud oprávněný orgán souhlas dodatečně neudělí, nelze výsledek prohlídky použít v dalším řízení jako důkaz. Bez příkazu může policejní orgán provést prohlídku jiných prostor nebo pozemků také tehdy, pokud uživatel dotčených prostor nebo po- zemků písemně prohlásí, že s prohlídkou souhlasí, a své prohlášení předá policejnímu orgánu. O tomto úkonu však musí policejní orgán bezodkladně vyrozumět předse- du senátu oprávněného k vydání příkazu a v přípravném řízení státního zástupce. Oproti tomu možnost porušení listovní tajemství a tajemství jiných písemností a zá- znamů má v trestním řádu vlastní zvláštní režim obsažený v § 86 až 88a TrŘ. 138 Orgány činné v trestním řízení tedy mohou zadržet či otevřít zásilku, zaměnit ji či sledovat, v případě telekomunikačního provozu, o nějž v tomto případě jde, mohou tyto orgány využít odposlechy či zajistit údaje o již proběhnutém provozu. Podle ustanovení § 88a TrŘ ve znění účinném do 30. září 2012 platí, že je-li k ob- jasnění skutečností důležitých pro trestní řízení třeba zjistit údaje o uskutečněném te- 136 Jelínek, J. a kol. Trestní právo procesní. 2. vydání. Praha: Leges, 2011, s. 361. 137 Klíma, K. a kol. Komentář k Ústavě a Listině. 2 vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 1059. 138 Klíma, K. a kol. Komentář k Ústavě a Listině. 2 vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 1067, či Wagnerová, E., Šimíček, V., Langášek, T., Pospíšil, I. a kol. Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012, s. 346.

71

Made with