Sborník č. 52

Pokud jednáním kolektivního správce na úrovni členského státu EU rozumíme projev vůle jim zastoupeného autora či jiného nositele práv, coby výhradního vlast- níka autorských práv svěřených kolektivnímu zastupování, pak je monopolní posta- vení kolektivního správce nejenom pochopitelné, ale rovněž potřebné pro zajištění absolutního panství zastoupeného autora nad předmětem jeho duševního vlastnictví. A protože autorské právo je legální artikulací svrchovaného vlastnictví autorů k je- jich jedinečným intelektuálním výtvorům po zákonem stanovenou dobu ochrany, je zájmem každého kolektivního správce a potažmo i jim zastoupeného autora, pověřit mandátem licencovat jeho repertoár na území cizího státu pouze a jenom jednu osobu. Jiný přístup k recipročnímu zastupování by zbavil kolektivnímu zastupování svěřená autorská práva jejich exkluzivity a předmětné nehmotné statky, na které se tato výlučná autorská práva upínají, jejich hodnoty. 150 Na základě výsledku šetření fungování osob kolektivních správců na vnitřním trhu a s odkazem na své rozhodnutí ve věci Simulcasting Komise sice připomíná, že zavedení volné hospodářské soutěže na úrovni inkasovaných autorských odměn pro rozúčtová- ní zastupovaným nositelům práv by bylo neslučitelné se základní funkcí autorského práva, sledujícího zájem autorů na odpovídající úrovni odměn za užívání jejich tvorby, zároveň však trvá na aplikaci pravidel hospodářské soutěže v jiném segmentu licenč- ní odměny než je vlastní cena za užití nehmotného statku, a to v administrativních nákladech za správu příslušného práva. 151 S přihlédnutím k nevhodnému rozložení licenční autorské odměny na cenu za užití díla a režijní srážku (administrativní popla- tek) za správu licencovaného práva, úvaha o možnosti podrobit licenční mechanizmus kolektivních správců konkurenčním pravidlům hospodářské soutěže na vnitřním trhu EU neobstojí. Účtovaná autorská odměna totiž primárně odráží hodnotu užívání au- torských děl v hospodářských vztazích v podobě protiplnění poskytovaného v plné výši pouze uživatelem za jeho nakládání s dílem. Administrativní zatížení takto inkasované odměny se uskutečňuje už jenom na účet kolektivně zastupovaných autorů, bez jakékoli finanční účasti na straně uživatelů. Není zde tedy přítomná žádná souvislost mezi uživa- telovou hospodářskou výhodou na úhradě autorské odměny a administrativním poplat- kem za kolektivní správu, která by ospravedlňovala vyvinutí soutěžního tlaku na ceno- 150 Na existenci ustálené praxe vzájemného zastupování kolektivních správců v rámci jejich jednotlivých územních působností pamatuje i česká právní úprava, počítající s možností českého kolektivního správ- ce, písemně uzavřenou smlouvou, jež není považována za dohodu narušující hospodářskou soutěž podle zvláštních předpisů, pověřit zastupováním při výkonu jím kolektivně spravovaných práv zahraniční oso- bu, která podle práva jiného státu oprávněně vykonává na území takového státu kolektivní správu pro táž práva, a pokud jde o dílo, i pro týž druh, jde-li o výkon kolektivní správy v takovém státě. Viz § 97 odst. 5 písm. a) a odst. 8, zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění. 151 Viz Rozhodnutí Komise 2003/300/ES ze dne 8. října 2002 ve věci IFPI ‚Simulcasting‘, odstavec 70 (věc COMP/C2/38.014); a Rozhodnutí Komise ze dne 16. července 2008, vztahující se k řízení podle článku 81 Smlouvy o ES a článku 53 Dohody o EHP, odstavce 217 a 218 (věc COMP/C2/38.698 – CISAC).

81

Made with