Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

Služby Pořadí

Zájem Služba

1 2 3 4 5 6 7 8 9

82% 79% 73% 64% 61% 59% 56% 55% 53% 52%

legislativa online

nahlížení a výpisy z veřejných rejstříků

nahlížení a výpisy z informačních systémů veřejné správy

elektronický oběh dokumentů

stavební řízení online

digitální elektronická identita

odvolání firmy proti rozhodnutí úřadu či soudu online

dopravní prostředky insolvenční řízení online

10 přestupky a správní řízení online V rámci zaměření firem je zajímavý náhled na online řešení insolvencí, který dominuje spíše u firem působících v sektoru výroby a zemědělství (66% respon- dentů). V rámci služeb e-Governmentu týkajících se finanční a HR agendy byly identi- fikovány následující oblasti: 0 generování daňového tvrzení z digitální účetní závěrky, podání tvr- zení, platba, automatizace zálohových povinností, přeplatky, odvo- lání proti rozhodnutí  automatické ověřování identity obchodních partnerů (dodavatelů/odbě- ratelů)  digitální doklady 0 faktura formou zápisu digitalizované stopy v systému (tj. nikoliv do- klad v papírové formě, nikoliv doklad ve formátu pdf)  automatizace daně z přidané hodnoty 0 generování daňových tvrzení a kontrolních hlášení z účetního softwa- ru bez nutnosti dalších úprav, podání tvrzení, potvrzení o zaplacení, žádost o vrácení nadměrného odpočtu, odvolání proti rozhodnutí  automatizace daně z nemovitých věcí 0 generování daňových tvrzení z informačních zdrojů (např. katastr nemovitostí), podání tvrzení, potvrzení o zaplacení, odvolání proti rozhodnutí  předkládání informací statistickému úřadu 0 automatizace z digitální účetní závěrky (např. pravidelná statistická hlášení typu P3, P5 a P6)  předkládání informací finanční správě  digitalizace účetní závěrky (xBRL reporting)  automatizace daně z příjmů právnických osob

33

Made with FlippingBook Publishing Software