Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

18) Jste podnikatel? (jako OSVŠ na hlavní či vedlejší pracovní poměr či máte za- loženou firmu) a) Ano b) Ne V případě, že je odpověď 18 a) „Ano“ Jaké služby státu by podle Vás měly být v oblasti podnikání online nebo jaké služby by Vám nejvíce v podnikání pomohly, kdyby byly online?

Služba/nástroj e-Governmentu

Míra důležitosti

Založení firmy online – registrace firmy či podnikání: název, sídlo, zápis do veřejného rejstříku; registrace k daním; Zánik firmy online – zrušení firmy, výmaz firmy z veřejného rejstříku, online platba za výmaz 1 Online výpisy z rejstříků – z katastru nemovitostí; z veřejného rejstří- ku; výpis z insolvenčního rejstříku; výpis z registru nespolehlivých plátců; výpis z trestního rejstříku; výpis z bodového hodnocení řidiče; výpis z in- solvenčního rejstříku 1 Změna sídla firmy – registrace nové adresy včetně online ohlášení nové adresy dalším institucím (finanční úřad, pošta, odvoz odpadu), automati- zované odhlášení se od původních úřadů a dodavatelů 1 Digitální doklady – faktura formou zápisu digitalizované stopy v systé- mu (tj. nikoliv doklad v papírové formě, nikoliv doklad ve formátu PDF) 1 Přestupky a správní řízení online – oznámení řízení, průběh řízení, sdí- lení důkazů, seznámení s výsledkem, rozporování výsledků řízení, platby za řízení 1 Dotace online – podání žádosti, tracking rozhodnutí, výsledek, rozporo- vání výsledků 1 Insolvenční řízení online – podání žádosti, zahájení, průběh řízení, sdíle- ní důkazů, výsledky, rozporování výsledků 1 Digitalizace účetní závěrky – např. xBRL reporting; předkládání informací finanční správě a statistickému úřadu – automatizace z digitální závěrky; 1 Automatizace daně z příjmů fyzických osob – generování daňového tvr- zení z digitální účetní závěrky, podání tvrzení, platba, automatizace zálo- hových povinností, přeplatky, odvolání proti rozhodnutí 1 Automatizace daně z přidané hodnoty – generování daňových tvrzení a kontrolních hlášení z účetního softwaru bez nutnosti dalších úprav, podání tvrzení, potvrzení o zaplacení, žádost o vrácení nadměrného od- počtu, odvolání proti rozhodnutí 1 Pojistné na sociální zabezpečení (online hlášení pracovních neschopností, automatizovaný výpočet dávek, hlášení pracovních úrazů – sdílení důkazů) Zdravotní pojištění (automatické vyhledávání zaměstnanců a jejich zdra- votních pojišťoven z centrálního registru) 1 Odvolání občana proti rozhodnutí úřadu či soudu online 1

2 3

4

2 3

4

2 3

4

2 3

4

2 3

4

2 3

4

2 3

4

2 3

4

2 3

4

2 3

4

2 3

4

2 3

4

58

Made with FlippingBook Publishing Software