Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

Stavební řízení online – proces od podání žádostí k jednotlivým dotčeným orgánům až po samotné získání stavebního povolení 1 Elektronický oběh dokumentů – digitalizace (zápisy z po- rad a jednání, smlouvy, faktury a na tyto navázat objednávky apod.), archivářství, pošta online 1 Legislativa online – k dispozici zdarma plné znění platných záko- nů, vyhlášek, ČSN a jiné relevantní legislativy (ne placené verze viz např. systém ASPI, nebo www.sbirka.cz) 1 Přestupky a správní řízení online – oznámení řízení, průběh řízení, sdílení důkazů, seznámení s výsledkem, rozporování vý- sledků řízení, platby za řízení 1 Digitální elektronická identita – ověřování dokumentů uložených v souborech dat online (např. ověřování smluv; smart kontrakt) 1 Patentové řízení a ochranné známky – podání žádosti, udělení, online platba 1 Udělení povolení online – zábor, získání povolení na parkování apod. 1 Reklamační řízení – zahájení řízení, sdílení důkazů, informace o stavu a výsledku reklamačního řízení, odvolání se proti roz- hodnutí 1 Podpora firem online – poradenství pro firmy, možnosti finan- cování firemních projektů, podpora a poradenství při řešení krizí 1 Credit scoring online – vyhodnocování bonity obchodních partnerů 1 Insolvenční řízení online – podání žádosti, zahájení, průběh říze- ní, sdílení důkazů, výsledky, rozporování výsledků 1 Zánik firmy online – zrušení firmy, výmaz firmy z veřejného rejstříku, online platba za výmaz 1 Automatizace daně z příjmů právnických osob – generová- ní daňového tvrzení z digitální účetní závěrky, podání tvrzení, platba, automatizace zálohových povinností, přeplatky, odvo- lání proti rozhodnutí 1 Automatické ověřování identity obchodních partnerů (doda- vatelů/odběratelů) 1 Digitální doklady – faktura formou zápisu digitalizované sto- py v systému (tj. nikoliv doklad v papírové formě, nikoliv doklad ve formátu PDF) 1 Odvolání firmy proti rozhodnutí úřadu či soudu online 1 Online finanční agenda Digitalizace účetní závěrky – např. xBRL reporting 1

6

2 3

4

7

2 3

4

8

2 3

4

9

2 3

4

10 11

2 3 2 3

4 4

12

2 3

4

13

2 3

4

14

2 3

4

15

2 3

4

16

2 3

4

17

2 3

4

18

2 3

4

C

1 2

2 3 2 3

4 4

3

2 3

4

4

2 3

4

65

Made with FlippingBook Publishing Software