Zemědělské právo / Damohorský a kol.

tých změnách, kterými zemědělské právo prošlo. Přitom se jedná o změny ovlivňující život každého z nás, ať již na poli celospolečenského vývoje (ovlivnění trhů politic- kými konflikty), nebo v oblasti stavu složek životního prostředí (klimatické změny). Publikace vychází z právního stavu dosaženého ke dni 1. září 2021. Autoři tímto velice děkují oběma recenzentům– paní doc. JUDr. Ivaně Průchové, CSc. z Katedry práva životního prostředí a pozemkového práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a panu JUDr. Jindřichu Urfusovi, řediteli legislativního odboru Ministerstva zemědělství ČR, a to za jejich cenné připomínky a podněty.

Praha, říjen 2021

Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. za autorský kolektiv

12

Made with FlippingBook - Online catalogs