Zemědělské právo / Damohorský a kol.

vývoj zemědělství v české republice

KAPITOLA 1 vývoj zemědělství v české republice

Motto: „Jiní lidé žijí, aby jedli, já jím, abych žil.“ Sokrates

Zemědělství je jednou z nejstarších a nejdůležitějších lidských činností. Původně se jednalo o lov a sběračství, později dochází k záměrnému využívá- ní půdy k pastevectví a pěstování plodin. O historii a významu zemědělství bylo napsáno velké množství jak vědecké, tak i odborně populární literatury, na kterou odkazujeme mimo jiné i na zá- věr této knihy. Je zjevné, že obživa byla, je a bude pro člověka hrát vždy klíčo- vou roli. Neúrody a hladomory pak byly příčinou velkých migrací obyvatel. Postupně v historii lidstva s jeho stále rostoucí populací docházelo k osíd- lování půdy a nových oblastí (území) u nás i ve světě (tzv. kolonizace), ke žďáření (vypalování) lesů (viz též názvy obcí Žďár apod.) a přibývala s tím spojená řemesla a následně i průmysl. Zejména v posledních dvou stoletích dochází ke značné specializaci v pěstování rostlin a chovu zvířat a probíhá vědecká a technická revoluce i v oblasti zemědělství (nové stroje, postupy, chemické látky – hnojiva a pesticidy, ale i vznik specializovaných zemědělských škol atd.). Z důležitých historických milníků lze ve vztahu k zemědělské činnosti zmí- nit neklid vyvolaný napoleonskými válkami vedoucí až k finančnímu zhrou- cení rakouské monarchie v roce 1811 a revoluční rok 1848, v němž byla zru- šena robota. Přechod k manufakturní výrobě vedl ke stěhování venkovského obyvatelstva do měst a současně ke zvýšení nároků na produkci potravin. Ve druhé polovině 19. století byla využita prakticky veškerá pro zeměděl- ství použitelná půda. Namísto úhorového hospodaření, kdy dvě třetiny orné půdy byly využívány k zemědělství, zatímco jedna třetina ležela ladem, za- čalo být využíváno hospodaření střídavé (využívání celé plochy orné půdy se střídáním plodin). S rozvojem zemědělské techniky souvisí též scelování pozemků pro usnadnění práce a její lepší organizaci. Pokračovala specializace zemědělských činností, inovace zemědělské techniky a velká pozornost byla věnována kvalitní výživě plodin (využití hnojiv).

13

Made with FlippingBook - Online catalogs