Zemědělské právo / Damohorský a kol.

SEZNAM ZKRATEK ČIŽP

Česká inspekce životního prostředí

ČR

Česká republika

ČSV

Český svaz včelařů

EFSA

Evropský úřad pro bezpečnost potravin

EP

Evropský parlament

ESD

Evropský soudní dvůr (označení pro Soudní dvůr EU v období před vstupem v platnost Lisabonské smlouvy)

EU

Evropská unie

FAO

Food and Agriculture Organisation of the United Nations – – Organizace OSN pro výživu a zemědělství

GATT

Všeobecná dohoda o clech a obchodu

GM

geneticky modifikovaný

GMM GMO

geneticky modifikované mikroorganismy geneticky modifikované organismy jednotné zemědělské družstvo lesní hospodářská osnova lesní hospodářský plán Ministerstvo zemědělství Ministerstvo životního prostředí

JZD

LHO LHP MZe MŽP

OPRL

oblastní plán rozvoje lesů

o. z.

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SFEU Smlouva o fungování EU Smlouva o EHS Smlouva o založení Evropského hospodářského prostoru Smlouva o ES Smlouva o založení Evropského společenství SZP Společná zemědělská politika SZIF Státní zemědělský a intervenční fond ÚKZÚZ Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský USA Spojené státy americké WTO Světová obchodní organizace

9

Made with FlippingBook - Online catalogs