ŠAVŠ Studie 2019

Tab. 3.7: Okamžitá likvidita podniků s tržbami nad 10 000 EUR ročně v odvětví automobilového průmyslu se sídlem v České republice v Evropské unii (EU 28) Statistická charakteristika 2017 2016 2015 2014 ČR EU ČR EU ČR EU ČR EU 25. percentil 0,013 0,007 0,010 0,006 0,012 0,006 0,011 0,005 Medián 0,063 0,059 0,064 0,064 0,084 0,066 0,100 0,060 75. percentil 0,230 0,268 0,262 0,266 0,243 0,264 0,298 0,257 Průměr 0,327 0,525 0,357 0,585 0,322 0,383 0,301 5,306 Směrodatná odchylka 1,152 9,319 1,682 7,198 1,217 3,157 0,636 192,506 Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk) Analýza struktury zdrojů financování (ukazatele zadluženosti) Celková zadluženost podniků se sídlem v České republice se pohybuje na úrovni cca 55% aktiv, a to jak mediánová, tak průměrná hodnota výsledků jednotlivých pod- niků. Širší rozpětí vymezené 25. a 75. percentilem (tj. mezikvartilové rozpětí) utváří hra- nice odvětvové zadluženosti na úrovni cca 35% až 75% celkových aktiv. Mírně vyšších výsledků pak dosahují podniky se sídlem v zemích Evropské unie, kdy mediánová hod- nota zadluženosti mírně převyšuje hranici 60%. Zajímavá je dlouhodobá stabilita vý- sledků v čase, kdy se kolem uvedených hodnot pohybují výsledky ve všech sledovaných letech (tj. 2014 až 2017) a nelze identifikovat výrazně rostoucí či klesající tendence, ani přílišnou volatilitu. To je ostatně typické i pro většinu šetřených poměrových ukazatelů. Tab. 3.8: Celková zadluženost podniků s tržbami nad 10 000 EUR ročně v odvětví automobilového průmyslu se sídlem v České republice a v Evropské unii (EU 28)

2017

2016

2015

2014

Statistická charakteristika

ČR

EU

ČR

EU

ČR

EU

ČR

EU

25. percentil

35,222% 42,863% 35,791% 42,873% 36,970% 43,707% 36,048% 43,385% 54,544% 61,175% 54,897% 61,875% 55,663% 63,168% 54,094% 63,172% 72,184% 76,808% 75,440% 78,818% 74,535% 79,708% 74,165% 79,493% 55,050% 63,009% 56,078% 65,081% 55,801% 65,194% 55,614% 65,846%

Medián

75. percentil

Průměr

Směrodatná odchylka

25,063% 59,304% 25,067% 72,838% 24,453% 63,442% 25,493% 69,646%

Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk) Koeficient samofinancování nepřináší nové poznatky nad rámec těch učině- ných při výzkumu celkové zadluženosti. Jelikož celková zadluženost podniků se sídlem v České republice činí přibližně 55%, tak koeficient samofinancování dosahuje hodnot okolo 45% (tj. doplněk do 100 %). Vlastníci podniků v automobilovém průmyslu financují svým kapitálem necelou polovinu aktiv. Je však nutno důrazně upozornit, že při výpočtu byly použity účetní hodnoty vlastního kapitálu, což je samozřejmě nutno

128

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online