ŠAVŠ Studie 2019

1.2 Vývoj automobilového průmyslu v EU

Výroba motorových vozidel v Evropské unii Výroba motorových vozidel v Evropské unii se po propadu způsobeném hospo- dářskou krizí, který kulminoval v roce 2009, navrátila opět k růstu. Na počtu vyrobe- ných motorových vozidel (19,6 mil. kusů v roce 2017, což představuje meziroční nárůst o 2,2%) se nejvíce podílí osobní automobily (v roce 2017 tvořily osobní automobily v Evropské unii 86% všech vyrobených motorových vozidel). V jednotlivých členských státech EU existují ve výrobě motorových vozidel ob- rovské rozdíly. Členským státem, kde se vyrábí nejvíce motorových vozidel je podle údajů Asociace evropských výrobců automobilů (European Automobile Manufacturers Association ACEA) dlouhodobě Německo (6,2 mil. motorových vozidel, z toho 5,6 mil. osobních automobilů v roce 2017), druhým státem je Španělsko (2,9 mil. motorových vozidel, z toho 2,3 mil. osobních automobilů), třetí je Francie (2,3 mil. motorových vozidel, z toho 1,7 mil. osobních automobilů). Obr. 1.29: Vývoj počtu vyrobených osobních automobilů v EU (v mil. ks)

Zdroj: European Automobile Manufactures Association (ACEA) Výroba osobních aut v Německu představuje zhruba třetinu všech vyrobených osobních aut v Evropské unii – průběh růstu a poklesu ve výrobě je v obou ekonomi- kách obdobný s dobře patrným poklesem v letech 2008 a 2009, který v Evropské unii oproti situaci v roce 2007 představoval rozdíl přes 3 mil. osobních aut. Jak docházelo

41

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online