ŠAVŠ Studie 2020

dentní souhlas distributora s danou praktikou (pokynem, výzvou, opatřením) dodavate- le. To vyžaduje jednak důkaz toho, že dodavatel se na distributora obrátil a něco od něj požadoval, a také důkaz toho, že distributor jeho požadavek v praxi provedl. V případě jednostranného snížení dodávek může být takový konkludentní souhlas vyjádřen i tím, že distributor sníží objem svých objednávek a přestane provádět re-exporty. Podobně bude souhlas shledán v podřízení se distributorů systému dozoru a sankcí dodavatele nad tím, zda následují jeho pokyny a výzvy. 4.4 Sítě selektivní distribuce V rámci ochrany a posilování hodnoty značky je distribuce automobilů organi- zována výrobcem jako tzv. selektivní. To znamená, že automobilka přímo či nepřímo dodává jen těm autorizovaným distributorům, které si do sítě vybrala na základě pře- dem stanovených kritérií. Soutěžní doktrína i opakovaně citované Sdělení-Pokyny EK rozlišují režim tzv. kvantitativních a kvalitativních kritérií. V případě prvních, tj. kvan- titativních, kritérií dodavatel stanoví pevný počet smluvních distributorů v určitém te- ritoriu, zatímco při použití druhých, tj. kvalitativních, kritérií stanoví kvalitativní poža- davky na distributora a měl by do sítě na základě jejich transparentní a nediskriminační aplikace přijmout každého dealera, který je splní. Je nabíledni, že kvantitativní kritéria výběru mohou být pro soutěž uvnitř značky na určitém teritoriu velmi omezující, a to ke škodě spotřebitele, který nebude mít na výběr mezi nabídkami různých distributorů stejné značky vozů. 59 Naopak, v systému kvalitativních kritérií může, alespoň teoretic- ky, do distribuční sítě vstoupit každý distributor, jehož kvalita koresponduje s renomé prodávané značky vozů. Inherentní omezení soutěže je v tomto případě podstatně nižší, byť ho ani zde nelze vyloučit, neboť též může dojít k omezení počtu prodejních míst, k vysokému podílu autorizovaného dealera na relevantním trhu, nebo k jednostranné dominanci daného typu distribuce na trhu. 60 Pouze tzv. čistě kvalitativní selektivní distribuce tedy obvykle nespadá pod čl. 101 odst. 1 SFEU a nehrozí proto, že by byla označena za vertikální kartel. Její „čistota“ předpokládá současné splnění tří podmínek: i) povaha výrobku vyžaduje systém selek- tivní distribuce, ii) distributoři jsou do sítě vybíráni na základě objektivních kritérií kva- litativní povahy, která jsou pro všechny potenciální další prodejce stanovena jednotně a nejsou používána diskriminačním způsobem, iii) jsou vyžadována jen kritéria nezbyt- ná, tj. výrobku, jeho značce a dalším okolnostem přiměřená. 61 Ačkoli není vyloučeno, že 59 Srov. Sdělení Komise – Pokyny k vertikálním omezením SEK(2010) 411 z 10. 5. 2010, odst. 175. 60 Komise k této otázce ve Sdělení Komise – Doplňkové pokyny k vertikálním omezením v dohodách o prodeji a opravách motorových vozidel a distribuci náhradních dílů pro motorová vozidla (2010/C 138/05) z 28. 5. 2010 vyjadřuje v pozn. 22 na konci textu takto: Je však třeba připomenout, že v souladu s ustálenou judikaturou evropských soudů mohou i čistě kvalitativní systémy selektivní distribuce omezovat hospodářskou soutěž, pokud existence určitého počtu těchto systémů neponechává žádný prostor pro jiné formy distribuce založené na jiném způsobu soutěžení. Tato situace zpravidla nevznikne na trzích pro prodej nových motorových vozidel, na nichž leasingové a jiné podobné smlouvy představují platnou alternativu přímého nákupu motorového vozidla, ani na trzích servisu oprav a údržby, pokud nezávislí servisní pracovníci poskytují spotřebitelům alternativní kanál pro údržbu jejich motorových vozidel. Viz například věc T-88/92 Groupement d‘achat Édouard Leclerc v. Komise, Sb. rozh. 1996, s. II-1961. 61 Ibid. Jde o kritéria opakovaně potvrzená judikaturou, viz rozsudky Soudního dvora ve věci 31/80 L’Oréal v. PVBA , Sb. rozh. 1980, s. 3775, odst. 15 a 16; ve věci 26/76 Metro I , Sb. rozh. 1977, s. 1875, odst. 20

128

Made with FlippingBook HTML5