ŠAVŠ Studie 2020

na výběr autorizovaných prodejců. Ve všech těchto oblastech znamenala judikatura EU trvalý přínos nejen pro chápání pravidel hospodářské soutěže v automobilovém sektoru, ale i pro výklad a aplikaci těchto pravidel obecně, napříč sektory. To nakonec potvrdila i Komise jejich začleněním závěrů judikatury do svých obecných Sdělení-Pokynů, který- mi vykládá pro potřeby praxe, kde v distribučních vztazích leží hranice mezi zakázaným kartelovým jednáním, a naopak jednáním soutěžně nezávadným či alespoň hodným výjimky ze zákazu. Poznání shrnuté v tomto textu nicméně vyzývá k dalšímu průzkumu a doplně- ním. Úplný obrázek o stavu aplikace soutěžního práva EU na distribuci nových automo- bilů by vyžadoval vedle průzkumu aktuální judikatury soudů EU i prověrku rozhodo- vací praxe národních soutěžních orgánů a soudů. Na ně Komise v rámci decentralizace vynucení soutěžního práva pro roce 2004 přenesla hlavní odpovědnost za potírání verti- kálních kartelů mezi dodavateli a jejich distributory. Současně bylo v textu zdůrazněno, že právě probíhá diskuse o novém nařízení EK o blokové výjimce pro vertikální dohody. Výklad možných výjimek ze zákazu kartelů umožněných čl. 101 odst. 3 SFEU si vyža- duje adaptaci na nové skutečnosti vyvolané především rozvojem elektronického obcho- dování. Ačkoli nová auta se přes internet neprodávají tak běžně jako PC či jiná domácí elektronika, i v distribuci automobilů dochází pod vlivem digitalizace ke změnám, které se nepochybně projeví na podobě vztahů mezi dodavateli a distributory. Vývoj soutěž- ně-právní úpravy a precedenční judikatury dopadající na distribuci nových automobilů proto není uzavřen. Rozhodnutí soudů EU, vynesená po roce 2000, tak možná kodifi- kovala jednu etapu vývoje regulace této distribuce a začínající desetiletí bude svědkem kvalitativně nových kauz vyvolaných např. sdílením dat napříč distribuční sítí, novými povinnostmi a závislostmi dealerů vůči automobilce apod.

131

Made with FlippingBook HTML5