ŠAVŠ Studie 2020

Další z nevýhod je nutnost expozice krystalů, což představuje další technologický krok a ekologickou zátěž. V porovnání slitin v Tab. 7.1 jsou nadeutektické slitiny zastoupeny slitinou A 390.0. Litina s lupínkovým grafitem Litina s lupínkovým grafitem (dle ISO GJL) se používala od počátku výroby spalo- vacích motorů, a ještě dnes nachází stále své uplatnění při výrobě bloků motorů. Největší využití má nyní u vznětových motorů, kde je vyšší kompresní poměr, než u zážehových motorů což má za následek větší tlaky a teploty a z toho vyplývající vyšší vnitřní napětí. Používá se i na výrobu pouzder do hliníkových bloků motorů, i když i od této vari- anty firmy postupně upouští. Litina s lupínkovým grafitem obsahuje 2,5–4% uhlíku, 1–3% křemíku, 0,2–1% manganu, 0,02–0,25% síry a 0,02-1% fosforu. Velmi dobře tlumí vibrace, má dobrou otěruvzdornost a tepelnou odolnost. Dále ji lze snadno obrá- bět a má nižší cenu díky vyšší dostupnosti. Litina s červíkovitým grafitem Litina s červíkovitým (vermikulárním) grafitem (dle ISO GJV) má vyšší mez pevnosti než litina s lupínkovým grafitem vlivem změny tvaru grafitu. Podobně jako litina s lupínkovým grafitem má dobré tlumicí schopnosti a stejnou tepelnou vodivost. Nevýhodou je špatná obrobitelnost. Díky dobrým mechanickým vlastnostem na ni pře- šla například automobilka Ford u výkonnějších motorů, které mohou být díky dosažení vyšších mechanických vlastností menší a lehčí. Slitiny hořčíku Hořčík se stále více uplatňuje v masové produkci automobilů, ne však u částí motorů, ale spíše u komponentů karoserie a vnitřních dílů. Většina slitin je použitelná do 150 °C, některé až do 350 °C. Ve srovnání v Tab. 7.1 jsou slitiny hořčíku reprezento- vány slitinou AZ91 dle normy ASTM. Mezi hlavní přednosti hořčíku oproti hliníku patří nízká hustota 1,76–1,99 g/cm 3 , vysoká měrná pevnost, menší pokles pevnosti s růstem teploty a doby zatěžování, men- ší vrubová citlivost při vibračním zatížení, odolnost proti promáčknutí, vyšší měrná pevnost při vibračním zatížení, vysoká schopnost útlumu vibrací (vliv nízkého modu- lu pružnosti ~47 GPa), vyšší měrná tuhost v ohybu (oproti oceli o 50%, slitinám Al o 20%), odolnost proti vybočení při namáhání na vzpěr, vysoká měrná tepelná kapacita a z toho plynoucí menší nárůst teploty součástí při krátkodobém ohřevu (1,05 kJ/kgK), velmi dobrá obrobitelnost (nebezpečné jsou jemné třísky a prachové částice, které se mohou vznítit) a rychlejší tuhnutí. Mezi hlavní nedostatky hořčíku patří vysoká reaktivita za zvýšených teplot (nad 620 °C vznícení), při tavení a odlévání je nutná ochrana proti oxidaci různými krycími přípravky (chloridy, fluoridy, oxidy Mg, prášková síra) a ochrannými plyny (SO 2 , CO 2 ). Dále lze zmínit nižší odolnost proti korozi (snaha o navýšení přidáním Arsenu a sníže- ním obsahu železa, niklu mědi a kobaltu), nízká tvárnost při nižších teplotách (většinu

168

Made with FlippingBook HTML5