ŠAVŠ Studie 2020

otěruvzdornost, která je dosažena tvrdými částicemi rozptýlenými v základní kovové matrici. Další výhodou je, že nikl je oleofilní, což zlepšuje mazání. Výhodou je snadná recyklace jelikož se jedná stále o jeden materiál. Nigusil Tuto technologii má patentovanou firma Moto Guzzi. Používá se hlavně u mo- tocyklů, ale byla například použita i u vozidel Maserati. Jedná se o obdobu technolo- gie Nikasil  a obdobně jako Nikasil  byla použita jako náhrada chromových povlaků. Používá se hlavně pro závodní motory. Galnikal  Tuto technologii má zaregistrovanou firma Kolbenschmidt Pierburg AG. Jedná se o obdobu technologie Nikasil  . Cromal  Tuto technologii má zaregistrovanou firma Mahle AG. Jedná se o povlak tvrdé chromové vrstvy tloušťky 0,06-0,08mm aplikovaný galvanicky. Opotřebení chromové vrstvy válce a pístního kroužku je značně ovlivněno kvalitou (minimem vad ve vrstvě) a rovnoměrností vrstev povlaku. Tato povrchová vrstva má zaručit rovnoměrnou distri- buci a přilnavost mazacího oleje k povrchu válce. 7.9 Žárové nástřiky Žárové nástřiky patří mezi nejmodernější technologie, na které přechází většina výrobců vozidel. Z tohoto důvodu jsou jednotlivé technologie v následujících kapito- lách podrobněji popsány. Porovnání teplot, produktivity a rychlosti částic dosahované u těchto technologií je uvedeno v Tab. 7.3. Tab. 7. 3: Porovnání teplot, výrobní produktivity a rychlosti částic žárových nástřiků

Technologie

Teplota plynu [°C] Produktivita nástřiku [kg/h] Rychlost částic [m/s]

APS

12 000 – 16 000

2 – 10 4 – 10 10 – 25

≤ 450

PTWA TWAS HVOF

>10 000

100 – 130

4 000

≈ 150 ≤ 700

2 600 – 3000

1 – 9

Zdroj: Oerlikon Metco © (2020b)

Atmosférický plazmový nástřik APS (Atmosphreric Plasma Spraying) Proces APS využívá rotujícího plasmového hořáku pro povlakování bloku válce. Metoda byla vyvinuta firmou Sulzer Metco (nyní Oerlikon Metco). Povlakovací jed- notka je vyráběna pod názvem RotaPlasma  a celková technologie nanášení povlaku,

180

Made with FlippingBook HTML5