ŠAVŠ Studie 2020

ÚVOD Vážení čtenáři, právě se Vám dostává do rukou třetí ročník studie ke stavu a vývo- ji automobilového průmyslu, jejímž vydavatelem je ŠKODA AUTO Vysoká škola. Autory studie jsou akademičtí pracovníci ŠKODA AUTO Vysoké školy a partner- ských institucí. Partnery studie jsou Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze a Česká spořitelna, a. s Motivů k vytvoření tohoto formátu, počínaje rokem 2018, bylo hned několik. ŠKODA AUTO Vysoká škola je zřízena firmou ŠKODA AUTO a. s. a jako taková je i přirozeně nejbližší akademickou institucí kooperující s automobilovým průmys- lem. Je proto nejenom logické, ale i žádoucí, aby takové akademické pracoviště dis- ponovalo sadou informací a znalostí, které jsou (samozřejmě s ohledem na oborové zaměření školy) vztaženy právě ke stavu a významu automobilového průmyslu, a to nejenom v ČR a Evropě, ale i ve světě. Od poloviny roku 2019 má tato periodická studie své pevné místo i ve Strategii rozvoje výzkumu ŠKODA AUTO Vysoké školy a to nejen jako výroční studie, ale i jako předstupeň pro příspěvky akademiků ŠAVŠ na mezinárodních konferencích, publikace v relevantních odborných časopisech věnovaných příslušné problematice a v neposlední řadě pro připravovanou monografii, kterou plánujeme zveřejňovat i prostřednictvím sítě Researchgate. Protože jednou z rolí univerzity není jen být vzdělávací a výzkumnou institucí, ale v širším slova smyslu centrem vzdělanosti, potřebujeme na ŠAVŠ znalost automobi- lového průmyslu dlouhodobě pěstovat a žít jí. Jednou z cest, jak toho dosáhnout, je právě orientace na ty aspekty automobilového průmyslu, které jsme schopni odbor- ně uchopit prostřednictvím konkrétních specializací, pěstovaných našimi katedrami a jednotlivými – především kmenovými – akademiky. Námi „žitá“ báze znalostí a hluboké porozumění procesům vývoje automobilové- ho průmyslu je cestou, jak být vybaveni pro několik rolí, které bychom jako škola mohli (a měli) hrát. První rolí je role provádění pokročilejšího výzkumu – právě na základě konkrétní hluboké znalosti dat a procesů v sektoru. Druhou velmi vý- znamnou rolí, k jejímuž úspěšnějšímu plnění naší studií směřujeme, je schopnost široce sdělovat navenek – partnerským institucím, studentům na výměnách, od- borné veřejnosti – jaké jsou trendy v automobilovém průmyslu, jaký je jeho náro- dohospodářský význam, dlouhodobý výhled a jeho specifika z pohledů finančního řízení, marketingu, manažerských věd, technologického pokroku a podobně. Tato druhá role si nás již dnes nachází – poptávka přichází nejen od našeho zřizovatele, ale přichází i poptávka společenská – z médií – a i poptávka výzkumně-vědecká z domácího i zahraničního akademického prostředí. Výsledkem třetího ročníku zpracování studie je v prvních dvou kapitolách již tra- dičně oddíl, který přináší především deskriptivní pohled opřený o relativně širokou datovou základnu. Vnitřně se dělí na dvě kapitoly. První kapitola postupně mapuje roli automobilového průmyslu ve světě, pak v Evropě, a nakonec v České republice na velmi široké datové základně. Druhá kapitola se v letošním ročníku snaží o první

7

Made with FlippingBook HTML5