ŠAVŠ Studie 2021 (5)

je okolo 2%. Výjimkou byl mimořádně příznivý rok 2019, kdy ziskovost slovenských podniků dosahovala téměř úrovně Německa (Slovensko 3,06%, Německo 3,24%). K tomuto vývoji pozitivně přispěla zejména společnost KIA SLOVAKIA S. R. O., a to mimo jiné díky kurzovým rozdílům a poklesu administrativních a odbytových nákladů. Obr. 3.4: Provozní zisková marže automobilového průmyslu ve vybraných zemích

Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Orbis – Bureau van Dijk

3.3.3 Investice do dlouhodobého majetku a čistého pracovního kapitálu Dlouhodobý majetek (neboli stálá aktiva) a čistý pracovní kapitál jsou majetko- vou reflexí kapitálu investovaného vlastníky a věřiteli. S ohledem na charakter dostup- ných informací z databáze Orbis – Bureau van Dijk vychází všechny výpočty v této části analýzy z předpokladu, že veškerý dlouhodobý majetek i položky čistého pracovního kapitálu lze považovat za provozně nutný (provozně potřebný). Čistý pracovní kapitál se vypočte jako rozdíl mezi oběžným majetkem a neúročenými krátkodobými závazky. Reprezentuje tu část oběžných aktiv, která je financována zpoplatněnými zdroji (inves- tovaným kapitálem). V rámci analýzy čistého pracovního kapitálu je užitečné zjistit, jaká je doba obratu jednotlivých položek čistého pracovního kapitálu, a to zejména zásob a pohledávek z obchodního styku. V případě krátkodobého finančního majetku se pak prognóza zpravidla odvíjí od poměru krátkodobého finančního majetku k výši krátkodobých závazků (tedy de facto od výše okamžité likvidity). Tyto ukazatele zná- zorňuje následující tabulka. Doba obratu jednotlivých položek pracovního kapitálu se vztahuje vždy k tržbám daného roku. Ze zjištěných údajů o dobách obratu byl dopočten rovněž obratový cyklus peněz (doba obratu zásob + doba obratu pohledávek z obchod- ního styku – doba obratu krátkodobých neúročených závazků). Ve všech sledovaných zemích je čistý pracovní kapitál kladný a podniky tedy využívají konzervativní strategii financování, v rámci které je zpoplatněný (investovaný) kapitál využíván i k financování

102

Made with FlippingBook Annual report maker