ŠAVŠ Studie 2021 (5)

části oběžných aktiv. Obratový cyklus peněz je však záporný, což znamená, že za dobu splatnosti krátkodobé neúročené závazky (zejména vůči dodavatelům a zaměstnancům) stihnou podniky v automobilovém průmyslu přeměnit zásoby ve finální produkci a vy- inkasovat pohledávky. Nejkratší splatnost závazků vykazují podniky na Slovensku a nej- delší (téměř dvojnásobnou) pak v Německu. Podniky v Německu naopak nejrychleji inkasují pohledávky z obchodního styku. Z těchto výsledků je možno usuzovat na rela- tivně silnou vyjednávací pozici německých podniků vůči dodavatelům i odběratelům. Rychlost obratu zásob slovenských i českých automobilových podniků je srovnatelná (cca tři týdny). Vázanost peněžních prostředků v zásobách německých podniků je téměř trojnásobná, přičemž tento způsob řízení zásob indikuje jednak vyšší míru flexibility, ale rovněž vyšší náklady kapitálu vázaného v zásobách a potenciálně i riziko znehod- nocování zásob v důsledku zastarávání. Podniky na Slovensku vykazují nejnižší hodno- ty okamžité likvidity – tedy udržují nejnižší úroveň krátkodobého finančního majet- ku (peněžních prostředků) v poměru k závazkům. Naopak výrazně flexibilnější pozici mají podniky v České republice a v Německu, které jsou hypoteticky schopny uhradit okamžitě 30–40% krátkodobých závazků. Tento konzervativní způsob řízení hotovosti je však podobně jako v případě zásob spojen s dodatečnými náklady. Z rozdílu mezi okamžitou likviditou v poměru ke krátkodobým závazkům celkem a okamžitou likvidi- tou v poměru ke krátkodobým neúročeným závazkům je patrné, že německé podniky využívají nejvyšší objem krátkodobých závazků, které jsou úročené (Slovensko a Česká republika mají naopak oba ukazatele téměř totožné). Tab. 3.3: Doba obratu položek pracovního kapitálu a okamžitá likvidita podniků v odvětví automobilového průmyslu ve vybraných zemích Podniky se sídlem v České republice 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Čistý pracovní kapitál (v mld. EUR) 2,6 3,1 4,1 3,6 3,2 2,4 1,7 Doba obratu pohledávek z obchodní- ho styku 33,9 34,5 31,6 29,8 31,7 28,2 40,5 Doba obratu zásob 17,9 18,5 18,4 18,2 20,6 22,4 22,9 Doba obratu krátkodobých neúroče- ných závazků 80,3 78,5 72,0 83,9 76,8 80,9 87,2 Obratový cyklus peněz -28,5 -25,5 -22,1 -35,9 -24,5 -30,3 -23,7 Okamžitá likvidita (z krátkodobých závazků celkem) 0,43 0,50 0,58 0,59 0,42 0,41 0,27 Okamžitá likvidita (z krátkod. neúro- čených závazků) 0,49 0,52 0,60 0,61 0,44 0,42 0,28

Podniky se sídlem v Německu Čistý pracovní kapitál (v mld. EUR) Doba obratu pohledávek z obchodní- ho styku

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 165,3 161,2 188,0 183,2 223,1 221,3 202,5

23,6 18,3 25,1 25,6 28,2 27,1 27,4

Doba obratu zásob

47,9 45,5 48,7 48,4 54,0 55,1 57,8

103

Made with FlippingBook Annual report maker