ŠAVŠ Studie 2021 (5)

Doba obratu krátkodobých neúroče- ných závazků

103,9 104,6 112,2 123,3 127,8 134,7 148,6

Obratový cyklus peněz

-32,4 -40,8 -38,4 -49,3 -45,6 -52,4 -63,4

Okamžitá likvidita (z krátkodobých závazků celkem) Okamžitá likvidita (z krátkod. neúro- čených závazků) Podniky se sídlem na Slovensku Čistý pracovní kapitál (v mld. EUR) Doba obratu pohledávek z obchodní- ho styku

0,26 0,24 0,24 0,24 0,26 0,26 0,29

0,44 0,41 0,39 0,33 0,37 0,37 0,42

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0,8 0,8 1,1 0,7 0,6 0,8 1,2

40,5 43,3 40,4 43,0 35,0 36,8 40,0

Doba obratu zásob

18,0 17,3 16,9 19,3 19,4 20,5 20,1

Doba obratu krátkodobých neúroče- ných závazků

61,9 64,1 63,4 71,5 67,3 66,1 78,0

Obratový cyklus peněz

-3,4 -3,5 -6,0 -9,2 -12,9 -8,8 -17,9

Okamžitá likvidita (z krátkodobých závazků celkem) Okamžitá likvidita (z krátkod. neúro- čených závazků)

0,16 0,10 0,16 0,13 0,10 0,12 0,17

0,15 0,09 0,14 0,11 0,09 0,11 0,15

Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Orbis – Bureau van Dijk Stálá aktiva zaznamenala v letech 2014 až 2019 mírný nárůst následujícím pokle- sem (omezením investic) v roce 2020. Tempo růstu stálých aktiv ve všech sledovaných zemích převyšovalo dynamiku tržeb, a proto ukazatel obratu stálých aktiv postupně klesal – jinými slovy je možno konstatovat, že na každou jednotku tržeb bylo třeba stále vyššího objemu aktiv. Podniky na Slovensku dosahují nejvyšší efektivnosti využití aktiv a pro generování tržeb využívají nejnižšího objemu stálých aktiv mezi sledovanými ze- měmi. Výrazně horší je situace v Německu, kde v roce 2020 bylo z každého EUR vlože- ného do stálých aktiv vygenerováno 1 EUR tržeb (srovnej s 4,4 EUR tržeb generovaných podniky na Slovensku a s 3,7 EUR tržeb generovaných podniky v České republice)

104

Made with FlippingBook Annual report maker